38/2018 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej.

Podstawa prawna         Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.  Raport bieżący nr 38 / 2018  Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.(„Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku, raportu bieżącego nr 37/2015 z dnia 15  grudnia 2015 roku i raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 03 stycznia 2018 […]

37/2018 Zatwierdzenie przez Sąd układu przyjętego przez Zgromadzenie Wierzycieli.

Podstawa prawna         Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Raport bieżący nr 37 / 2018  Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji („Spółka”,””Emitent” ), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2018 z dnia 15 listopada 2018roku , podaje do publicznej wiadomości informacje, że w ramach zwołanej na dzień 5grudnia 2018 r., rozprawy wyznaczonej […]

36/2018 Szacunkowe wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe ZREMB-CHOJNICE S.A.w restrukturyzacji za III kwartał 2018 r. 36/2018

Podstawa prawna        Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.   Raport bieżący nr 36 / 2018          Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”, „Emitent”_w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym, tj. 23 listopada 2018 roku informacji owartości szacunkowych wybranych jednostkowych i skonsolidowanych danych finansowychza III kwartał 2018 roku, niniejszym przekazuje w załączeniu […]

35/2018 Informacja o przyjęciu układu na Zgromadzeniu Wierzycieli ZBM”ZREMB-CHOJNICE” S.A.w restrukturyzacji.

Podstawa prawna         Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.  Raport bieżący nr 35 / 2018  Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji („Spółka”),(„Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 15 listopada 2018 r., powziął informację, że na Zgromadzeniu Wierzycieli Spółki, które odbyło się w dniu dzisiejszym w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w […]

34/2018 Otrzymanie zamówienia na wykonanie kontenerów.

Podstawa prawna         Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.    Raport bieżący nr 34 / 2018        Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji „Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 09 listopada 2018r. powziął informację o otrzymaniuzamówienia od spółki działającej na rynku w Wielkiej Brytanii, na wykonanie basketównarzędziowych na łączą wartość […]

33/2018 Otrzymanie zamówienia na wykonanie ścian kontenerów.

Podstawa prawna         Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.   Raport bieżący nr 33 / 2018      Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji („Emitent”),informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 09 listopada 2018r. wpłynęło do siedziby Emitentaod spółki działającej na rynku niemieckim zamówienie, na wykonanie ścian kontenerówz przeznaczeniem na rynek niemiecki na łączą wartość […]

32/2018 Otrzymanie zamówienia na wykonanie kontenerów.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.  Raport bieżący nr 32 / 2018 Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji („Emitent”),informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 26 października 2018r. wpłynęły do siedziby Emitentaod spółki działającej na rynku niemieckim zamówienia, na wykonanie kontenerów z przeznaczeniemdla wojska, na łączą wartość 1.042.682 (słownie: jeden […]

31/2018 Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Podstawa prawna        Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe   Raport bieżący nr 31 / 2018 Zarząd spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 01 października 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki zgodnie zupoważnieniem udzielonym w uchwale nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia […]

30/2018 Zmiany w składzie Komitetu Audytu.

Podstawa prawna         Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Raport bieżący nr 30 / 2018   Zarząd spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”_, niniejszym informuje, że w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej wynikającymi rezygnacją Pana PiotraPawlikowskiego złożoną w dniu 31.08.2018r. z pełnionej funkcji, Rada Nadzorcza naposiedzeniu […]

29/2018 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna        Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe   Raport bieżący nr 29 / 2018         Zarząd spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE S.A. w restrukturyzacji („Spółka”), niniejszym podajedo publicznej wiadomości informację, iż w dniu 01 października 2018 roku Rada NadzorczaSpółki, podjęła uchwałę nr 9/2018 w sprawie dokooptowania Członka Rady Nadzorczej,w […]