ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

Oferta publiczna akcji

Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z:

  • Ofertą publiczną 206.855 Akcji:
    – zwykłych na okaziciela Serii B (156.855) o wartości nominalnej 10 zł każda
    – zwykłych na okaziciela Serii D ( 50.000 ) o wartości nominalnej 10 zł każda
  • Dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym Akcji serii A, B, C oraz D a także praw do Akcji Serii D.


Publiczna oferta Akcji Serii D odbyła się na podstawie Uchwały nr 07/09/07 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z dnia 10 września 2007r. i była przeprowadzana w drodze subskrypcji otwartej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 KSH.

Cena Akcji została ustalona przez Zarząd wspólnie z Radą Nadzorczą oraz Wprowadzającym i wyniosła 130 zł za jedną Akcję.
Zapisy na Akcje przyjmowane były w dniach 9 – 11 kwietnia 2008 roku w POK Oferującego i uczestników konsorcjum dystrybucyjnego (wymienionych w Załączniku nr 5 do Prospektu).

Harmonogram Oferty Publicznej.

Postanowieniem NWZA, decyzją Zarządu działającego na mocy upoważnienia udzielonego w Uchwale nr 07/09/07 NWZA z dnia 10 września 2007 r. i decyzją Wprowadzającego, ustalono następujący harmonogram budowania Księgi Popytu, przyjmowania zapisów na Akcje oraz pozostałych działań podporządkowanych przeprowadzeniu oferty Akcji:

Do 8 kwietnia 2008 r.
– podanie do publicznej wiadomości ceny Akcji;
9 kwietnia 2008 r. – otwarcie subskrypcji/sprzedaży Akcji;
9 – 11 kwietnia 2008 r. – przyjmowanie zapisów;
15–16 kwietnia 2008r. – ewentualne przyjmowanie zapisów od Inwestorów wytypowanych przez Zarząd i Wprowadzającego;
do 16 kwietnia 2008 r. – zamknięcie subskrypcji/sprzedaży.

W dniu 18 kwietnia 2008r. Zarząd Emitenta dokonał przydziału 50.000 akcji nowej emisji serii D.
Na Akcje serii A,B,C nie złożono zapisów.

Akcje wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku równoległym w dniu 25 kwietnia 2008r.