Podstawa prawna        
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.  

 Raport bieżący nr 34 / 2018 

     
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji „Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 09 listopada 2018r. powziął informację o otrzymaniuzamówienia od spółki działającej na rynku w Wielkiej Brytanii, na wykonanie basketównarzędziowych na łączą wartość 203.020,00 euro (słownie: dwieście trzy tysiące dwadzieściaeuro).

Termin realizacji zamówienia ustalono wstępnie na okres od grudnia 2018r. do lutego2019r.

Realizacja zamówień przewiduje możliwość dochodzenia kar umownych płatnych Zamawiającemuw przypadku, gdy nastąpi opóźnienie w terminach uzgodnionych wspólnie dostaw. Wysokość odszkodowania wynosi 2% wartości zamówienia za część tygodnia lub cały tydzień, wktórym nastąpiło opóźnienie do maksymalnie 10% wartości zamówienia.

Szczegółowe warunki zamówienia oraz ryzyka z nim związane, nie odbiegają od powszechniestosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień.

Informacja o otrzymanym zamówieniu została uznana za istotną dla Spółki, ze względuna wartość otrzymanego zamówienia oraz możliwość kontynuowania współpracy z klientemw celu uzyskania kolejnych zamówień.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2018-11-09 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu  
2018-11-09 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu