Podstawa prawna       
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
 
Raport bieżący nr 31 / 2018


Zarząd spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 01 października 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki zgodnie zupoważnieniem udzielonym w uchwale nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółkiz dnia 08 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu, podjęła uchwałę nr 11 o ustaleniutekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały nr20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 08 czerwca 2018 r. w sprawie zmianyStatutu spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki.

Zmiany statutu Spółki wejdą w życie w dniu ich zarejestrowania przez sąd rejestrowy.Informacja o zarejestrowaniu zmian statutu Spółki zostanie przekazana przez Spółkę w formie raportu bieżącego niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wydaniu przez sądrejestrowy postanowienia w tym przedmiocie. Tekst jednolity statutu Spółki, przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki, stanowi załącznikdo niniejszego raportu bieżącego.

podstawa prawna: § 5 pkt 1 w zw. z § 6 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przezemitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacjiwymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r., poz. 757). PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2018-10-01 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu  
2018-10-01 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu