Podstawa prawna       
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.  

Raport bieżący nr 36 / 2018 

       
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”, „Emitent”_w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym, tj. 23 listopada 2018 roku informacji owartości szacunkowych wybranych jednostkowych i skonsolidowanych danych finansowychza III kwartał 2018 roku, niniejszym przekazuje w załączeniu do przedmiotowego raportuszacunkowe wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe ZBM „ZREMB-CHOJNICE”S.A. za III kwartał 2018 roku wraz z danymi porównawczymi za III kwartał roku obrotowego2017 i 2016.

Na potrzeby obliczenia średnich jednostkowych i skonsolidowanych wyników Spółki orazobliczenia odchyleń w stosunku do wyników osiągniętych w III kwartale 2018 roku ZarządEmitenta przyjął okres 2016-2017 z uwagi na trwający proces restrukturyzacji.

Ostateczne wartości danych finansowych za III kwartał 2018 roku przedstawione w niniejszymraporcie zostaną opublikowane w raporcie okresowym w dniu 29 listopada 2018 roku.

Komentarz Zarządu do szacunkowych jednostkowych wyników finansowych ZREMB Chojnice S.A.:Szacunkowe jednostkowe wybrane dane finansowe za pierwsze trzy kwartały 2018r.

Spółka w okresie pierwszych trzech kwartałów 2018 roku osiągnęła przychody ze sprzedażyna poziomie 23 326 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionych przychodów ze sprzedażyza odpowiednie okresy w latach 2016 i 2017 stanowi wzrost o 52,89 %. Świadczy o tymiż udało się pozyskać większą ilość zamówień, również tych o bardziej korzystnychparametrach w stosunku do poprzednich okresów. Ma to również odzwierciedlenie w osiągniętymzysku na sprzedaży w tym okresie w wysokości 1. 453 tys. zł, co porównując uśrednioną stratę na sprzedaży w odpowiednich okresach w latach 2016 i 2017 w wysokości – 3 409tys. zł stanowi bardzo dużą różnicę. Jest to skutkiem efektywności dążenia do maksymalnegoograniczenia kosztów w Spółce oraz realizacji celów założonych w Planie Restrukturyzacji,jak też bardziej marżowych kontraktów jakie udało się zawierać Zarządowi. Ta różnicajest również bardzo widoczna w przypadku EBIT i EBITDA, gdzie odpowiednio zanotowanododatnie poziomy w wysokości 1.279 tys. i 1 710 tys. zł w 2018 roku w porównaniudo uśrednionej straty za poprzednie odpowiednie okresy 2016 i 2017 roku, wynosząceodpowiednio EBIT – 3 454 tys. zł, EBITDA – 2 990 tys. zł. Szacunkowy wynik netto osiągniętyw pierwszych trzech kwartałach 2018 to zysk w wysokości 2 263 tys. zł, co w porównaniudo uśrednionej straty netto w tym okresie w latach 2016 i 2017, która wyniosła – 10 934 tys. zł stanowi wyraźną różnicę. Uwzględnić jednak należy fakt, iż w latach2016 i 2017 Spółka uwzględniała w tej pozycji wycenę rynkową akcji spółki zależnejNAVIMOR-INVEST S.A _następował wtedy spadek notowań giełdowych tego podmiotu_- i Spółkadokonała odpisu do wartości „O” posiadanego pakietu akcji Navimor-Invest S.A. w drugiejpołowie 2017 roku.Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe za pierwsze trzy kwartały 2018r.

Spółka zanotowała w pierwszych trzech kwartałach 2018 roku skonsolidowane przychodyze sprzedaży w wysokości 23 326 tys. zł – to poziom osiągnięty w 100% jedynie przezZBM ZREMB Chojnice. W porównaniu do uśrednionych skonsolidowanych przychodów ze sprzedażyza odpowiednie okresy w latach 2016 i 2017 stanowi to spadek o 40,01 %. Jest on wynikiembraku konsolidacji w 2018 roku spółki zależnej Navimor-Invest S.A. Przychody Navimor-InvestS.A. stanowiły znaczną część przychodów całej grupy, często przewyższając przychodySpółki Dominującej. Grupa osiągnęła w III kwartałach 2018 roku skonsolidowany zyskna sprzedaży w wysokości 1 502 tys. zł, w porównaniu do uśrednionej straty w latach2016 i 2017, która wyniosła – 8 533 tys. zł. W tym przypadku za tak dużą stratę wlatach ubiegłych również odpowiadała w znacznej mierze spółka zależna Navimor-Invest S.A.

Osiągnięty w pierwszych trzech kwartałach 2018 r dodatni skonsolidowany wynik EBITw wysokości 1 328 tys. zł uległ znaczącej poprawie w porównaniu do uśrednionego EBITza lata 2016 i 2017, kiedy to została zanotowana skonsolidowaną stratę na poziomie – 10 166 tys. zł. Za stratę w tej pozycji w latach poprzednich odpowiadała również w znacznej części Navimor-Invest S.A. Również poziom EBITDA Grupy Kapitałowej wokresie I-III kwartał 2018 zysk w wysokości 1 759 tys. zł wykazuje dużą dysproporcję w porównaniu do uśrednionych wartości za analogiczny okres w latach 2016 i 2017 kiedyzanotowano stratę -8 763 tys. zł. Zysk netto Grupy w pierwszych trzech kwartałach2018 roku to 2 214 tys. zł, co daje znaczącą poprawę w porównaniu do okresów pierwszychtrzech kwartałów lat 2016 i 2017, gdzie średnia strata netto wyniosła -10 572 tys.zł, do konsolidacji – 9 447 tys. zł.

W zaprezentowanych szacunkowych jednostkowych i skonsolidowanych wynikach finansowychza pierwsze trzy kwartały 2018 roku widoczna jest kontynuacja tendencji jaka zostałarozpoczęta w połowie 2017 roku, kiedy to Spółka zaczęła osiągać pozytywne wartościwyników na sprzedaży. Od tego okresu też następuje też regularny wzrost przychodówze sprzedaży i wykorzystania mocy produkcyjnych. Świadczy to o tym, że działaniarestrukturyzacyjne, których zakres był niezwykle szeroki przyniosły pozytywny efekt.Pierwsze trzy kwartały 2018 pokazują kontynuację rozpoczętych trendów i wręcz ich umocnienie. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2018-11-26 Krzysztof Kosiorek -Sobolewski Prezes Zarządu  
2018-11-26 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu