ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

Historia operacji na akcjach

Pierwsze notowanie

Zgodnie z Uchwałą Nr 44/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 06 czerwca 2008r.
  • wprowadzono z dniem 10 czerwca 2008r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje zwykłe na okaziciela Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. o wartości nominalnej 10 złotych każda 1. 20.000 akcji serii A 2. 200.000 akcji serii B 3. 45.000 akcji serii C 4. 50.000 akcji serii D
  • notowano akcje Spółki w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „ZREMB” i oznaczeniem „ZRE”.

Pierwsze notowanie akcji Spółki nastąpiło w dniu 10 czerwca 2008r. po kursie 98,00 zł

Podział akcji (split)

Zgodnie z Uchwałą Nr 17 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z dnia 25 czerwca 2008r. nastąpił podział akcji Spółki w stosunku 1:100 tj. obniżenie wartości nominalnej akcji z kwoty 10 zł do kwoty 10 gr przy jednoczesnym zwiększeniu ilości akcji, bez zmian wysokości kapitału zakładowego Spółki.

W dniu 22 sierpnia 2008r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS wydał Postanowienie na podstawie którego został wpisany podział akcji Spółki w stosunku 1:100.
Kapitał zakładowy wynosi 3.150.000 złotych i dzieli się na 31.500.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 groszy każda.

Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Uchwałą Nr 563/2008 z dnia 03 października 2008r. postanowił określić dzień 15 października 2008r. jako dzień podziału 315.000 akcji o wartości 10 zł każda na 31.500.000 akcji o wartości 0,10 zł każda.
Jednocześnie stwierdził, że z dniem 15 października 2008r. kodem PLZBMZC00019 oznaczonych jest 31.500.000 akcji Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Scalenie akcji (resplit)

Zgodnie z Uchwałą  nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17.04.2014 r. nastąpiło połączenia akcji spółki (scalenie) w stosunku 5:1 tj. podwyższenie wartości nominalnej akcji z kwoty 0.1 złotych (dziesięć groszy ) do kwoty 0.5 złotych (pięćdziesiąt groszy) przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego.

W dniu 08 maja 2014 roku Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji zmiany wartość nominalnej akcji Emitenta każdej z serii. poprzez podwyższeniez kwoty 0,1 złotych (dziesięć groszy) do kwoty 0,5 złotych (pięćdziesiąt groszy) przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości wszystkich akcji spółki z liczby 43.612.500 (czterdzieści trzy miliony sześćset dwanaście tysięcy pięćset) akcji do liczby 8.722.500(słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące pięćset ) akcji, przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego spółki (scalenie akcji).

W wyniku rejestracji zmiany Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.361.250 złotych (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 8.722.500(słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące pięćset ) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,5 złotego (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.

Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (dalej: „KDPW”)  Uchwałą nr 485/14 z dnia 21.05.2014r. postanowił  określić dzień 4 czerwca 2014 r. jako dzień wymiany akcji Emitenta dotychczas zarejestrowanych w KDPW 37.700.500 akcji oznaczonych kodem PLZBMZC00019, każda o wartości nominalnej 0,10 zł, na 7.540.100 akcji, każda o wartości nominalnej 0,50 zł.

Jednocześnie stwierdził, że po przeprowadzeniu operacji wymiany  z dniem 4 czerwca 2014 r. kodem PLZBMZC00019 oznaczonych jest 7.540.100 akcji Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

Emisje akcji (plik do pobrania)

Załączniki

Załączniki