Podstawa prawna       
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
 
Raport bieżący nr 29 / 2018        


Zarząd spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE S.A. w restrukturyzacji („Spółka”), niniejszym podajedo publicznej wiadomości informację, iż w dniu 01 października 2018 roku Rada NadzorczaSpółki, podjęła uchwałę nr 9/2018 w sprawie dokooptowania Członka Rady Nadzorczej,w związku z rezygnacją Pana Piotra Pawlikowskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczejw czasie trwania kadencji. Na mocy niniejszej uchwały, Rada Nadzorcza spółki działającw oparciu o §13 pkt 2 Statutu dokooptowała Panią Aleksandrę Kucharską do składu RadyNadzorczej Spółki.

Pani Aleksandra Kucharska wyraziła zgodę na kandydowanie, nie wykonuje w stosunkudo Spółki innej działalności konkurencyjnej, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnychspółek cywilnych, osobowych, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych,nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów,nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawyo Krajowym Rejestrze Sądowym. Życiorys zawodowy nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszegoraportu.

Ponadto Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 10/2018 w sprawie wyboru WiceprzewodniczącegoRady Nadzorczej. Na mocy niniejszej uchwały Rada Nadzorcza powierzyła dotychczasowemuCzłonkowi Rady Nadzorczej Panu Adrianowi Strzelczyk pełnienie funkcji WiceprzewodniczącegoRady Nadzorczej w ramach obecnej kadencji.

podstawa prawna: § 10 w zw. z §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentówpapierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganychprzepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz.757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2018-10-01 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu  
2018-10-01 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu