ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

Struktura własnościowa

Emitent informuje, że akcjonariusze posiadający powyżej 5% akcji w kapitale zakładowym Spółki zobowiązani są do przekazywania informacji o zmianach w stanie posiadania akcji.

Liczba akcji poszczególnych akcjonariuszy jest wynikiem podzielenia dotychczasowej liczby posiadanych akcji (zgodnie z zawiadomieniami). 

Akcjonariusz Liczba Akcji      Udział w strukturze akcjonariatu,
udział głosów WZA
Stan posiadania na podstawie informacji przekazanych do Spółki  wg stanu na dzień
Krzysztof Kosiorek-Sobolewski                         3 160 000  22,57 % 02.02.2024 r.
Marcin Garus 1  469 873 10,50% 02.02.2024 r.
Pozostali akcjonariusze 9 370 127 66,93%  
Łącznie 14 000 000 100%  
     

Aktualna wysokość kapitału zakładowego wynosi 7.000.00,00 złotych i dzieli się na 14.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 50 groszy każda:

 • 400.000 akcji serii A
 • 4.000.000 akcji serii B
 • 900.000 akcji serii C
 • 1.000.000 akcji serii D
 •  280.000 akcji serii E
 • 320.000 akcji serii F1
 • 497.600 akcji serii F2
 • 1.182.400 akcji serii F3
 • 142.500 akcji serii G
 • 2.754.589 akcji serii H
 • 1.122.911 akcji serii I
 • 400.000 akcji serii I1
 • 700.000 akcji serii J
 • 300.000 akcji serii K