ZREMB_logo.png

Struktura własnościowa

Emitent informuje, że akcjonariusze posiadający powyżej 5% akcji w kapitale zakładowym Spółki zobowiązani są do przekazywania informacji o zmianach w stanie posiadania akcji.

Liczba akcji poszczególnych akcjonariuszy jest wynikiem podzielenia dotychczasowej liczby posiadanych akcji (zgodnie z zawiadomieniami). 

Akcjonariusz Liczba Akcji      Udział w strukturze akcjonariatu,
udział głosów WZA
Stan posiadania na podstawie informacji przekazanych do Spółki  wg stanu na dzień
Krzysztof Kosiorek-Sobolewski                         2 962 000  22,78 % 03.08.2022r.
Marcin Garus 1 395 873 10,74 % 27.06.2022r.
Adrian Strzelczyk 36 924 0,28% 02.07.2021r.
Pozostali akcjonariusze 8 605 203
66,19%  
Łącznie 13 000 000  100%

Aktualna wysokość kapitału zakładowego wynosi 6.500.00,00 złotych i dzieli się na 13.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 50 groszy każda:

 • 400.000 akcji serii A
 • 4.000.000 akcji serii B
 • 900.000 akcji serii C
 • 1.000.000 akcji serii D
 •  280.000 akcji serii E
 • 320.000 akcji serii F1
 • 497.600 akcji serii F2
 • 1.182.400 akcji serii F3
 • 142.500 akcji serii G
 • 2.754.589 akcji serii H
 • 1.122.911 akcji serii I
 • 400.000 akcji serii I1