Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. 

Raport bieżący nr 32 / 2018

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji („Emitent”),informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 26 października 2018r. wpłynęły do siedziby Emitentaod spółki działającej na rynku niemieckim zamówienia, na wykonanie kontenerów z przeznaczeniemdla wojska, na łączą wartość 1.042.682 (słownie: jeden milion czterdzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa euro).

Ostateczny termin wykonania przedmiotu zamówień i dostawy wszystkich kontenerów doZamawiającego upływa z dniem 18.02.2019 r., natomiast Emitent będzie zgodnie z ustalonym harmonogramemprzekazywał sukcesywnie Zamawiającemu przygotowane kontenery.

Realizacja zamówień przewiduje możliwość dochodzenia kar umownych w wysokości nieprzekraczającej5% wartości kontraktu.

Szczegółowe warunki zamówienia oraz ryzyka z nim związane, nie odbiegają od powszechniestosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień.

Informacja o otrzymanym zamówieniu została uznana za istotną dla Spółki, ze względuna wartość otrzymanego zamówienia oraz możliwość kontynuowania współpracy z klientemw celu uzyskania kolejnych zamówień.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-10-01 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu 
2018-10-01 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu