Podstawa prawna        
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Raport bieżący nr 37 / 2018 

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji („Spółka”,””Emitent” ), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2018 z dnia 15 listopada 2018roku , podaje do publicznej wiadomości informacje, że w ramach zwołanej na dzień 5grudnia 2018 r., rozprawy wyznaczonej w celu rozpoznania układu przyjętego na ZgromadzeniuWierzycieli, powziął informację o wydaniu przez Sąd postanowienia o zatwierdzeniuukładu. Treść zatwierdzonego układu zawarta jest w sentencji postanowienia Sądu, którepodlegać będzie obwieszczeniu MSiG.

W odniesieniu do przewidzianej układem konwersji części wierzytelności na akcje Emitenta,Zarząd wskazuje, iż prawomocnie zatwierdzony układ zastępuje określone w ustawie zdnia 15 września 2000 r. − Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, zpóźn. zm.9) czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, przystąpieniemdo Spółki, objęciem akcji oraz wniesieniem wkładu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2018-12-05 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu  
2018-12-05 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu