Podstawa prawna        
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.  

Raport bieżący nr 33 / 2018     

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji („Emitent”),informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 09 listopada 2018r. wpłynęło do siedziby Emitentaod spółki działającej na rynku niemieckim zamówienie, na wykonanie ścian kontenerówz przeznaczeniem na rynek niemiecki na łączą wartość 222.015 euro (słownie: dwieściedwadzieścia dwa tysiące piętnaście euro).

Ostateczny termin realizacji ww. zamówienia nie został określony przez zamawiającegoi zgodnie z ustaleniami stron, zostanie uzgodniony z zamawiającym w późniejszym terminie.

Realizacja zamówień przewiduje możliwość dochodzenia kar umownych w wysokości nieprzekraczającej5% wartości kontraktu.

Szczegółowe warunki zamówienia oraz ryzyka z nim związane, nie odbiegają od powszechniestosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień.

Informacja o otrzymanym zamówieniu została uznana za istotną dla Spółki, ze względuna wartość otrzymanego zamówienia oraz możliwość kontynuowania współpracy z klientemw celu uzyskania kolejnych zamówień.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2018-11-09 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu  
2018-11-09 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu