1/2017 Wezwanie do zapłaty tytułem spłaty hipoteki.

Podstawa prawna        Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.   Raport bieżący nr 1 / 2017        Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. _ Emitent _ informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 13.01.2017r.powziął informację, że Spółka jako poręczyciel rzeczowy w formie hipoteki do kwoty 2.000.000,00 zł ustanowionej na nieruchomości objętej KW nr SL1C/00019540/7 prowadzoną […]

2/2017 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017r.

Podstawa prawna        Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe   Raport bieżący nr 2 / 2017     Zarząd ZAKŁADU BUDOWY MASZYN „ZREMB-CHOJNICE” S.A. _Emitent_ działając zgodnie z § 103.1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

4/2017 Odwołanie Członków Zarządu.

Podstawa prawna        Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe   Raport bieżący nr 4 / 2017          Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”) informuje niniejszym , iż w dniu dzisiejszym tj. 24 stycznia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o odwołaniu ze składu Zarządu ZBM „ZREMB-CHOJNICE” […]

5/2017 Informacja o zawarciu Aneksu do Umowy Opcji Zakupu Akcji.

Podstawa prawna        Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.   Raport bieżący nr 5 / 2017 Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB- CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach „Spółka” niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 24 stycznia 2017r. otrzymał informację, że dnia 23 stycznia 2017r. spółka zależna – NAVIMOR-Z sp. z o.o. z siedzibą […]

7/2017 Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podjęcia decyzji o przystąpieniu do sporządzania wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego

Podstawa prawna        Art. 17 ust. 4 MAR – zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.   Raport bieżący nr 7 / 2017         Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _WE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ […]

8/2017 Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej złożenia wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Podstawa prawna        Art. 17 ust. 4 MAR – zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.   Raport bieżący nr 8 / 2017      Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) […]

9/2017 Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej otwarcia przyspieszonego postępowania układowego na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Podstawa prawna        Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.    Raport bieżący nr 9 / 2017        Zarząd Spółki informuje, że w dniu 23 lutego 2017r. Sąd Rejonowy Gdańsk –Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy (sprawy restrukturyzacyjne_)wydał postanowienie w sprawie z wniosku Spółki o otwarcie w stosunku do Spółki postępowania restrukturyzacyjnego – przyspieszonego postępowania […]

Korekta raportu bieżącego nr 9/2017 – Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej otwarcia przyspieszonego postępowania układowego na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Podstawa prawna        Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.   Raport bieżący nr 9 / 2017          Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. (Emitent ) przekazuje skorygowaną treść raportu bieżącego z dnia 24 lutego 2017r. o numerze 9/2017. Koreka raportu wynika z nie uwzględnienia daty powzięcia informacji o otwarciu w dniu 23 lutego 2017r. […]