Podstawa prawna       
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
 

Raport bieżący nr 3 / 2017

       
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. (dalej: Spółka, Emitent) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („MAR”) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014, „Rozporządzenie nr 596/2014”), informuje, że w dniu 16 stycznia 2017 roku Zarząd Spółki wraz z Zarządem Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Małachowskiego 1 odbył spotkanie z przedstawicielami Banku Handlowego S.A. w sprawie wezwania do zapłaty na rzecz Banku Handlowego S.A. w Warszawie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2017r. kwoty 2.000.000,00 zł wykonania zobowiązania wynikającego z udzielonego przez Spółkę poręczenia. Zarząd Spółki informował o otrzymaniu wezwania raportem bieżącym nr 1/2017 z dnia 13 stycznia 2017 roku, zaś o ustanowieniu powyższej hipoteki Emitent informował raportem bieżącym nr 43/2014 w dniu 23.07.2014r.

Przeprowadzone rozmowy były pierwszym etapem rozmów, o których zamiarze rozpoczęcia Spółka informowała raportem bieżącym nr 1/2017 z dnia 13 stycznia 2017 roku. W wyniku rozmów ustalono, iż będą one prowadzone w dalszym ciągu w celu osiągnięcia i ustalenia sposobu rozwiązania zaistniałej sytuacji zadawalającej dla Emitenta oraz Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy S.A. zadeklarował wstępnie możliwość zawarcia porozumienia w zakresie restrukturyzacji tego zobowiązania. W ocenie Spółki możliwym wydaje się osiągniecie kompromisu w tym zakresie. 


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-01-17 Danuta Maria Wruck Wiceprezes Zarządu 
2017-01-17 Kazimierz Stanisław Cemka Wiceprezes Zarządu