Podstawa prawna       
Art. 17 ust. 4 MAR – zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.
 

Raport bieżący nr 8 / 2017

    
Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014, dalej: Rozporządzenie nr 596/2014), Zarząd Zakładu Budowy Maszyn ZREMB – CHOJNICE SA („Spółka”), przekazuję informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej, zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia nr 596/2014.

Treść informacji poufnej:
„Zarząd Spółki informuje, że w dniu 25.01.2017r. do Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy (sprawy restrukturyzacyjne0 złożony został wniosek o otwarcie w stosunku do Spółki postępowania restrukturyzacyjnego – przyspieszonego postępowania układowego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 – dalej: Prawo restrukturyzacyjne).

Decyzja Zarządu Spółki podyktowana została potrzebą ochrony praw i interesów Spółki, akcjonariuszy oraz jej kontrahentów w obliczu kumulacji zdarzeń zaistniałych w okresie od 13 stycznia 2017r. do 17 stycznia 2017r. , o których Spółka poinformowała w raportach bieżących nr 1/2017 z dnia 13 stycznia 2017r. r. oraz 3/2017 z dnia 17 stycznia 2017r. W ocenie Zarządu Spółki zobowiązania mogące wyniknąć z realizacji roszczenia Banku Handlowego SA w ww. raportach bieżących, nie powinny być traktowane jako sytuacja, która stanowi zagrożenie dla dalszej egzystencji Spółki. W ocenie Spółki, bowiem ona bowiem wystarczające i rzeczywiste składniki majątku trwałego i produkcyjnego, które już obecnie stanowią zabezpieczenie w/w zobowiązań. Zdaniem Zarządu Spółki składniki te winny być przeznaczone są do zapewnienia jej dalszego funkcjonowania i rozwoju. Dodatkowo, w przypadku gdyby podmioty finansujące lub współpracujące ze Spółką przyjęły negatywne nastawienie wobec Spółki ich połączenie z realizacją zobowiązania na rzecz w/w banku mogłoby doprowadzić do sytuacji niewypłacalności Spółki.

Zarząd Spółki mając zatem na względzie interes Spółki (w tym zatrudnionych pracowników) i wszystkich podmiotów pozostających ze Spółką w jakichkolwiek relacjach prawnych lub faktycznych podjął działania mające na celu uniknięcie ww. skutku niewypłacalności. Decyzja Spółki oparta jest na brzmieniu art. 3 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, które stanowi, iż celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości danego podmiotu.
Zarząd Spółki informuje też, że przesłanką podjęcia komunikowanej decyzji jest wyłącznie zagrożenie niewypłacalnością, w rozumieniu art. 6 ust. 1 i 3 Prawa restrukturyzacyjnego.

Powyższa informacja poufna stanowi etap procesu (w rozumieniu art. 17 ust. 4 akapit drugi Rozporządzenia nr 596/2014) wszczęcia restrukturyzacji Spółki na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne, obejmującego: (i) podjęcie decyzji o przystąpieniu do sporządzenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, (ii) złożenie wniosku do sądu o otwarcie tegoż postępowania, (iii) otwarcie postępowania przez sąd. Opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości objęte zostały etapy i) i ii) powyżej.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia nr 596/2014 Spółka poinformuje w dniu dzisiejszym Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia niniejszej informacji poufnej, uzasadniając jednocześnie istnienie przesłanek opóźnienia ujawnienia informacji poufnej wskazanych w art. 17 ust. 4 pkt a) – c) Rozporządzenia nr 596/2014. Głównym powodem opóźnienia publikacji informacji poufnej w zakresie ochrony prawnie uzasadnionych interesów Spółki była poważnie i bezpośrednio zagrożona kondycja finansowa Spółki, w sytuacji gdy nie mają zastosowania przepisy dotyczące upadłości, a niezwłoczne ujawnienie informacji poufnej zagrażałoby interesom akcjonariuszy, wierzycieli oraz Spółce. Ustalenia w tym zakresie dokonane zostały w oparciu o regulację przepisów Prawa restrukturyzacyjnego w zakresie początku ochrony dłużnika oraz sytuację rynkową po publikacji raportów bieżących nr 1/2017 z dnia 13 stycznia 2017r. oraz 3/2017 z dnia 17 stycznia 2017r, a także uprawnienia Banku Handlowego SA wynikające z udzielonego przez Spółkę poręczenia.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-02-24 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu