Podstawa prawna       
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
 

Raport bieżący nr 1 / 2017

      
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. _ Emitent _ informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 13.01.2017r.powziął informację, że Spółka jako poręczyciel rzeczowy w formie hipoteki do kwoty 2.000.000,00 zł ustanowionej na nieruchomości objętej KW nr SL1C/00019540/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chojnicach Wydział Ksiąg Wieczystych otrzymała wezwanie do zapłaty na rzecz Banku Handlowego w Warszawie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2017r. kwoty 2.000.000,00 zł tytułem spłaty hipoteki.

Emitent o ustanowieniu powyższej hipoteki informował raportem bieżącym nr 43/2014 w dniu 23.07.2014r.

Zabezpieczenie zobowiązań dotyczy Spółki Akcyjnej NAVIMOR-INVEST z siedzibą w Gdańsku przy ul. Małachowskiego1, wobec Banku Handlowego z siedzibą w Warszawie, powstałych na podstawie Umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 11 lipca 2014r.(„Umowa”) wraz z późniejszymi zmianami(„Umowa”).


Wobec powyższego, Zarząd Spółki informuje, że podjął działania- prowadzi rozmowy z Bankiem, które będą miały na celu restrukturyzację tego zobowiązania.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-01-13 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu 
2017-01-13 Danuta Wruck Wiceprezes Zarządu