Podstawa prawna       
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
 

Raport bieżący nr 5 / 2017

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB- CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach „Spółka” niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 24 stycznia 2017r. otrzymał informację, że dnia 23 stycznia 2017r. spółka zależna – NAVIMOR-Z sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku i Prezes Zarządu Emitenta Pan Krzysztof Kosiorek-Sobolewski w związku ze zmianą ceny sprzedaży po jakiej wykonana będzie Opcja na akcje ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. „ZREMB” z kwoty 1,00 złna kwotę 0,70 zł ( na co Spółka NAVIMOR-Z Sp. z o.o. uzyskała zgodę w Uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie zmiany ceny wykonania Opcji na akcje ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.), zawarli Aneks do Umowy Opcji Zakupu Akcji z dnia 21 stycznia 2014 roku o czym ZREMB informował Raportem bieżącym nr 10/2014 w dniu 22 stycznia 2014 roku , na mocy którego Pan Krzysztof Kosiorek-Sobolewski uprawniony jest do zakupu akcji ZBM „ZREMB-CHOJINCE” S. A.  po cenie 0,70 zł za jedną akcję.

Pozostałe zapisy Umowy Opcji Zakupu Akcji z dnia 21 stycznia 2014r. nie uległy zmianie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-01-24 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu.