Podstawa prawna       
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
 

Raport bieżący nr 6 / 2017


Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. (dalej: Spółka, Emitent) działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), informuje, że w dniu 06 lutego 2017 roku Emitent został poinformowany przez spółkę IRAQ POLAND TRADE & INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą Chojnicach (podmiot zależny od Emitenta) o dokonaniu przez spółkę zależną w dniu 03 lutego 2017 roku sprzedaży 5.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł jedna akcja o łącznej wartości nominalnej 500,00 zł Emitenta, które to akcje stanowią 0,057 % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 0,057 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta. Średnia cena jednostkowa sprzedaży akcji Emitenta wyniosła 0,64 zł. Sprzedaż miała na celu poprawienie bieżącej płynności finansowej spółki zależnej. Po transakcji zbycia akcji przez spółkę zależną od Emitenta podmiot ten posiada 295.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł jedna akcja o łącznej wartości nominalnej 29.500,00, które to akcje stanowią 3,38 % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 3,38 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-02-06 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu