Podstawa prawna       
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
 

 Raport bieżący nr 9 / 2017

      
Zarząd Spółki informuje, że w dniu 23 lutego 2017r. Sąd Rejonowy Gdańsk –Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy (sprawy restrukturyzacyjne_)wydał postanowienie w sprawie z wniosku Spółki o otwarcie w stosunku do Spółki postępowania restrukturyzacyjnego – przyspieszonego postępowania układowego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 – dalej: Prawo restrukturyzacyjne).
Sąd postanowił:
1 otworzyć uproszczone postępowanie układowe,
2 wyznaczyć sędziego-komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Aleksandry Stefanowskiej,
3 wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie Józefa Dębińskiego _nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego-235_,
4 jako podstawę jurysdykcji sądu wskazać art.3 ust.1 Rozporządzenia Rady _WE_ Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000r. w sprawie postępowania upadłościowego , określając, że postępowanie opisane w pkt.1 niniejszego orzeczenia ma charakter główny.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-02-24 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu