Podstawa prawna       
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
 

Raport bieżący nr 2 / 2017

   
Zarząd ZAKŁADU BUDOWY MASZYN „ZREMB-CHOJNICE” S.A. _Emitent_ działając zgodnie z § 103.1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje terminy przekazywania do publicznej wiadomości, raportów okresowych w 2017 roku.

Skonsolidowane Raporty kwartalne:
– za I kwartał 2017r. – 15 maja 2017r.
– za III kwartał 2017r. – 14 listopada 2017r. Skonsolidowany Raport półroczny:
– za 2017r. – 31 sierpnia 2017r.

Jednostkowy i Skonsolidowany Raport roczny:
– za 2016r. –21 marca 2017r.

Zgodnie z § 101.2. oraz § 102.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Spółki podjął decyzję o rezygnacji z publikacji raportu za II kwartał 2017 roku oraz IV kwartał 2016 roku.

Oraz działając zgodnie z § 83.1. i 3. powołanego powyżej Rozporządzenia, Zarząd Emitenta oświadcza, iż nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego oraz informuje o zamiarze przekazywania w 2017r. skonsolidowanych raportów kwartalnych, zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, a także o zamiarze przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017r.,zawierające skrócone półroczne sprawozdanie finansowe.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-01-17 Danuta Maria Wruck Wiceprezes Zarządu 
2017-01-17 Kazimierz Stanisław Cemka Wiceprezes Zarzadu