Podstawa prawna       
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
 

Raport bieżący nr 9 / 2017

        
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. (Emitent ) przekazuje skorygowaną treść raportu bieżącego z dnia 24 lutego 2017r. o numerze 9/2017. Koreka raportu wynika z nie uwzględnienia daty powzięcia informacji o otwarciu w dniu 23 lutego 2017r. przyspieszonego postępowania układowego.

Korygowana treść raportu bieżącego nr 9/2017 z dnia 24 lutego 2017r., o którym mowa wyżej, brzmiała:

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 23 lutego 2017r. Sąd Rejonowy Gdańsk –Północ w Gdańsku, VI Wydział (sprawy restrukturyzacyjne) wydał postanowienie w sprawie z wniosku Spółki o otwarcie w stosunku do Spółki postępowania restrukturyzacyjnego – przyspieszonego postępowania układowego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 – dalej: Prawo restrukturyzacyjne).
Sąd postanowił:
1. otworzyć uproszczone postępowanie układowe,
2. wyznaczyć sędziego-komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Aleksandry Stefanowskiej,
3. wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie Józefa Dębińskiego _nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego-235_,
4. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazać art.3 ust.1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000r. w sprawie postępowania upadłościowego , określając, że postępowanie opisane w pkt.1 niniejszego orzeczenia ma charakter główny.

Skorygowana treść raportu bieżącego, o którym mowa wyżej, brzmi:

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 24 lutego 2017r. powziął informację, że w dniu 23 lutego 2017r. Sąd Rejonowy Gdańsk –Północ w Gdańsku, VI Wydział (sprawy restrukturyzacyjne) wydał postanowienie w sprawie z wniosku Spółki o otwarcie w stosunku do Spółki postępowania restrukturyzacyjnego – przyspieszonego postępowania układowego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 – dalej: Prawo restrukturyzacyjne).
Sąd postanowił:
1. otworzyć uproszczone postępowanie układowe,
2. wyznaczyć sędziego-komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Aleksandry Stefanowskiej,
3.wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie Józefa Dębińskiego _nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego-235_,
4. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazać art.3 ust.1 Rozporządzenia Rady _WE_ Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000r. w sprawie postępowania upadłościowego , określając, że postępowanie opisane w pkt.1 niniejszego orzeczenia ma charakter główny.

 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-02-24 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu