58/2019 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.(„ Emitent” ) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 6 grudnia 2019(powiadomienia o transakcji na akcjach Emitenta sporządzonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Wiceprezesa Zarządu Emitenta Pana Marcina […]

57/2019 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. (” Emitent” ) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 6 grudnia 2019 r. powiadomienia o transakcji na akcjach Emitenta sporządzonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Prezesa Zarządu […]

56/2019 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 6 grudnia 2019 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. Pełna treść podjętej uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu […]

55/2019 Szacunkowe wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe ZBM „ZREMB-CHOJNICE”S.A. za III kwartał 2019 roku

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Spółka”, „Emitent”), w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym, tj. 26 listopada 2019 roku informacji o wartościach szacunkowych wybranych jednostkowych i skonsolidowanych danych finansowych za III kwartał 2019 roku, niniejszym przekazuje w załączeniu do przedmiotowego raportu szacunkowe wybrane jednostkowe […]

54/2019 Zmiana informacji o transakcji na akcjach Emitenta.

Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 20 listopada 2019 roku wpłynęło do siedziby Emitenta powiadomienie sporządzone przez Wiceprezesa Zarządu Pana Marcina Garusa, zawierające zmianę informacji o transakcji na akcjach Spółki opublikowanej w […]

53/2019 Zmiana informacji o transakcji na akcjach Emitenta.

Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.( „Emitent”, „Spółka” ) informuje, że w dniu 20 listopada 2019 roku wpłynęło do siedziby Emitenta powiadomienie sporządzone przez Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego, zawierające zmianę informacji o transakcji na akcjach Spółki opublikowanej […]

52/2019 Otrzymanie postanowienia w sprawie zmiany statutu Emitenta.

52/2019 Otrzymanie postanowienia w sprawie zmiany statutu Emitenta. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2019 z dnia 27 marca 2019 roku, nr 35/2019 z dnia 7 czerwca 2019 roku i nr […]

51/2019 Otrzymanie zamówienia w ramach nowego segmentu działalności.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 1 października 2019 roku otrzymał zamówienie na zaprojektowanie, wykonanie i dopuszczenie przez towarzystwo klasyfikacyjne na dwa kontenery hybrydowe typu offshore z funkcją redundacji mocy. Kontenery te odpowiednio wyposażone przeznaczone będą pracy w systemach integracji […]

50/2019 Informacja o szacowanym wpływie MSSF 16 na jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”), informuje że w dniu 26 września 2019 roku, po konsultacjach z biegłym rewidentem dokonywanych w ramach prac nad sporządzeniem raportu z przeglądu półrocznego skróconego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2019 roku, powziął informację, że zastosowanie przez […]