Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach („Emitent”) , w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2017 z dnia 13 stycznia 2017 roku, nr 3/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku, nr 5/2018 z dnia 06 lutego 2018 roku, nr 22/2018 z 10 lipca 2018 roku oraz 1/2019 z dnia 14 stycznia 2019 roku, informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 13 grudnia 2019 roku, wpłynął do siedziby Emitenta podpisany aneks do porozumienia z dnia 21 grudnia 2017 roku zawartego z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) dotyczącego sposobu spłaty zobowiązania z tytułu hipoteki ustanowionej na nieruchomości należącej do Emitenta jako zabezpieczenie kredytu udzielonego Navimor-Invest S.A. przez Bank na podstawie umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 11 lipca 2014 roku wraz z późniejszymi zmianami („Umowa Kredytu”).

Przedmiotowy aneks zmienia sposób i terminy dokonywania spłat z tytułu wierzytelności posiadanej przez Bank względem Emitenta. Zgodnie z postanowieniami zawartego aneksu, Emitent zobowiązał się do dokonania na rzecz Banku spłaty z tytułu wierzytelności, w terminie do dnia 18 grudnia 2020 roku, w następujących ratach:

• 5 rat po 30.000,00 zł płatne miesięcznie w terminach wskazanych szczegółowo w podpisanym aneksie, począwszy od grudnia 2019 r. do kwietnia 2020 roku,

• 7 rat po 50.000,00 zł płatne miesięcznie w terminach wskazanych szczegółowo w podpisanym aneksie, począwszy od maja 2020 r. do listopada 2020 roku,

• ostatnia rata w wysokości 250.000 zł płatna w dniu 18 grudnia 2020 roku.

Spłaty będą zaliczane na poczet należności głównej Umowy Kredytu.

Pozostałe istotne postanowienia porozumienia z dnia 21 grudnia 2017 roku pozostają bez zmian.

Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku, raportu bieżącego nr 37/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku, raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 03 stycznia 2018 roku oraz raportu bieżącego nr 38/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku, Zarząd Emitenta informuje, że również w dniu dzisiejszym, tj. 13 grudnia 2019 roku, wpłynął do siedziby Spółki podpisany aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr BDK/KR-RB/000091698/0220/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. („Aneks”) zawartej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z postanowieniami Aneksu, Bank wyraził zgodę na wydłużenie ostatecznego terminu spłaty kredytu do dnia 18 grudnia 2020 roku.

Pozostałe istotne postanowienia aneksowanej umowy kredytu nie ulegają zmianie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-13 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2019-12-13 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu