Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Spółka”, „Emitent”), w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym, tj. 26 listopada 2019 roku informacji o wartościach szacunkowych wybranych jednostkowych i skonsolidowanych danych finansowych za III kwartał 2019 roku, niniejszym przekazuje w załączeniu do przedmiotowego raportu szacunkowe wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za III kwartał 2019 roku wraz z danymi porównawczymi za III kwartał roku obrotowego 2017 i 2018.

Na potrzeby obliczenia średnich jednostkowych i skonsolidowanych wyników Spółki iobliczenia odchyleń w stosunku do wyników osiągniętych w III kwartale 2019 roku ZarządEmitenta przyjął okres 2017-2018.

Ostateczne wartości danych finansowych za III kwartał 2019 roku przedstawione w niniejszymraporcie zostaną opublikowane w raporcie okresowym w dniu 29 listopada 2019 roku.

Komentarz Zarządu do szacunkowych jednostkowych i skonsolidowanych wyników finansowych za okres I-III kwartał 2019 r. ZREMB Chojnice S.A.

Szacunkowe jednostkowe wybrane dane finansowe za pierwsze trzy kwartały 2019 r.

Spółka w okresie pierwszych trzech kwartałów 2019 roku osiągnęła jednostkowe przychodyze sprzedaży na poziomie 25 791 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionych przychodówze sprzedaży za odpowiednie okresy w latach 2017 i 2018 stanowi wzrost o 28,82 %.Osiągnięty poziom przychodów świadczy o tym, iż udało się pozyskać większą ilość zamówień również tych o bardziej korzystnych parametrach w stosunku do poprzednich okresów.Ma to również odzwierciedlenie w osiągniętym jednostkowym dodatnim wyniku EBIT orazEBITDA w okresie pierwszych trzech kwartałów 2019 roku odpowiednio w wysokości 2851 tys. zł EBIT i 3 419 tys EBITDA, co porównując z uśrednioną stratą w odpowiednichokresach w latach 2017 i 2018 w wysokości – 531 tys. zł EBIT oraz – 98 tys. zł EBITDA stanowi istotną poprawę. Jest to skutkiem efektywności dążenia do maksymalnegoograniczenia kosztów w Spółce oraz realizacji założonych celów. Szacunkowy jednostkowywynik netto osiągnięty w pierwszych trzech kwartałach 2019 to zysk w wysokości 2 063tys. zł, co w porównaniu do uśrednionej jednostkowej straty netto w latach 2017 i2018, która wyniosła – 2 165 tys. zł stanowi wyraźną różnicę. Uwzględnić jednak należyfakt, iż jeszcze w roku 2017 Spółka uwzględniała w tej pozycji wycenę rynkową akcjispółki zależnej NAVIMOR-INVEST S.A następował wtedy spadek notowań giełdowych tegopodmiotu i Spółka dokonała odpisu do wartości „O” posiadanego pakietu akcji Navimor-InvestS.A. w drugiej połowie 2017 roku.

Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe za pierwsze trzy kwartały 2019r.

Spółka zanotowała w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku skonsolidowane przychodyze sprzedaży w wysokości 25 791 tys. zł – to poziom osiągnięty w 100% jedynie przezZBM ZREMB Chojnice. W porównaniu do uśrednionych skonsolidowanych przychodów ze sprzedażyza odpowiednie okresy w latach 2017 i 2018 stanowi to spadek o 6,49 %. Jest on wynikiembraku konsolidacji w 2018 roku spółki zależnej Navimor-Invest S.A. Przychody Navimor-InvestS.A. stanowiły we wcześniejszych latach znaczną część przychodów całej grupy, częstoprzewyższając przychody Spółki Dominującej.
Osiągnięty w pierwszych trzech kwartałach 2019 r dodatni skonsolidowany wynik EBITw wysokości 2 851 tys. zł uległ znaczącej poprawie w porównaniu do uśrednionego EBITza lata 2017 i 2018, kiedy to została zanotowana skonsolidowana strata na poziomie – 4 676 tys. zł. Uśredniona strata w tej pozycji to głównie wynik odpowiedniego okresuw 2017 roku, kiedy Spółka konsolidowała jeszcze wyniki Navimor-Invest S.A. co znacznieobniżało wynik Grupy Kapitałowej. Również poziom EBITDA Grupy Kapitałowej w okresieI-III kwartału 2019 roku to zysk w wysokości 3 418 tys. zł, który wykazuje dużą dysproporcję w porównaniu do uśrednionych wartości za analogiczny okres w latach 2017 i 2018,kiedy zanotowano stratę -3 816 tys. zł. W przypadku uśrednionej skonsolidowanej stratyEBITDA za lata 2017 i 2018 to również wynik straty osiągniętej w pierwszych trzechkwartałach 2017 roku przez Navimor-Invest S.A.
Zysk netto Grupy w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku to 1 969 tys. zł, co dajeznaczącą poprawę w porównaniu do okresów pierwszych trzech kwartałów lat 2017 i 2018,gdzie średnia strata netto wyniosła -4 960 tys. zł do konsolidacji – 4 196 tys.zł.

W zaprezentowanych szacunkowych jednostkowych i skonsolidowanych wynikach finansowych za pierwsze trzy kwartały 2019 roku widoczna jest kontynuacja tendencji jaka została rozpoczęta w połowie 2017 roku, kiedy to Spółka zaczęła osiągać zyski . Od tego okresu następuje też regularny wzrost przychodów ze sprzedaży i wykorzystania mocy produkcyjnych.Co istotne i warte podkreślenia osiągnięcia aktualnych wyników nastąpiło przy widocznej w kraju presji na wzrost wynagrodzeń.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-26 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2019-11-26 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu