52/2019 Otrzymanie postanowienia w sprawie zmiany statutu Emitenta.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2019 z dnia 27 marca 2019 roku, nr 35/2019 z dnia 7 czerwca 2019 roku i nr 48/2019 z dnia 10 września 2019 roku informuje, że w dniu 18 listopada 2019 roku wpłynęło do siedziby Emitenta postanowienie wydane przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29 października 2019 roku w sprawie uchylenia postanowienia referendarza sądowego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie GD VIII NS-REJ KRS 8260/19/724 i dokonanego na jego podstawie wpisu akcji serii H1 w części dotyczącej działu 1 rubryki 4, 8 i 9 Rejestru Przedsiębiorców oraz w sprawie umorzenia postępowania w powyższym zakresie.

Zgodnie z treścią powyższego postanowienia wysokość kapitału zakładowego Emitenta została zmniejszona o kwotę 249 999,50 zł, tj. z kwoty 5.988.544,00 zł do kwoty 5.738.544,50 zł poprzez wykreślenie 499.999 akcji zwykłych na okaziciela serii H1 o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

W związku z powyższym zmianie ulega również struktura kapitału zakładowego Emitenta oraz treść § 8 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.738.544,50 zł złotych (słownie: pięć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote i pięćdziesiąt groszy)
i dzieli się na 11.477.089 (słownie: jedenaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 złotego (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.

 1. Kapitał zakładowy dzieli się na:
  a) 400.000(słownie: czterysta tysięcy) akcji serii A;
  b) 4.000.000(słownie: cztery miliony) akcji serii B;
  c) 900.000(słownie: dziewięćset tysięcy) akcji serii C;
  d) 1.000.000(słownie: jeden milion akcji serii D;
  e) 280.000(słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii E;
  f) 320.000(słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii F1;
  g) 497.600(słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji serii F2;
  h) 1.182.400(słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta) akcji serii F3;
  i) 142.500(słownie: sto czterdzieści dwa tysiące pięćset) akcji serii G;
  j) 2.754.589(słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt cztery pięćset osiemdziesiąt
  dziewięć) akcji serii H.
 2. Kapitał zakładowy został w całości pokryty gotówką z wyłączeniem emisji akcji serii H
  objętych w zamian za wkłady niepieniężne.
 3. Akcje Spółki mogą być umarzane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
 4. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez emisję nowych akcji
  lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
 5. Akcje Spółki oraz akcje nowych emisji mogą być wyłącznie na okaziciela.
  Wyłączona jest możliwość zamiany tych akcji na akcje imienne.”

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi obecnie 11.477.089 (słownie: jedenaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt dziewięć).

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-18 Krzsysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2019-11-18 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu