Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”), informuje że w dniu 26 września 2019 roku, po konsultacjach z biegłym rewidentem dokonywanych w ramach prac nad sporządzeniem raportu z przeglądu półrocznego skróconego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2019 roku, powziął informację, że zastosowanie przez Emitenta nowego standardu MSSF dotyczącego leasingu – Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 16 Leasing („MSSF 16”), będzie miało istotny wpływ na wysokość kapitałów własnych wykazanych w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. Zastosowanie MSSF 16 wymaga bowiem zmiany dotychczasowego ujęcia umów użytkowania wieczystego zawartych przez Emitenta i zakwalifikowania ich na potrzeby sprawozdawczości finansowej jako umów leasingowych. W wyniku zastosowania MSSF 16 zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane kapitały własne Emitenta wykazane w skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za I półrocze 2019 roku ulegną obniżeniu o około 5 mln zł.
Szczegółowy opis zmian wynikających z zastosowania MSSF 16 zostanie przedstawiony w Skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2019 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-26 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2019-09-26 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu