Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 6 grudnia 2019 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

Pełna treść podjętej uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, w nawiązaniu do § 2 załączonej uchwały, że Rada Nadzorcza podjęła w dniu 6 grudnia 2019 roku uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Podstawa prawna: § 5 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-06 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2019-12-06 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu