ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

16/2024 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 28 maja 2024 r. Rada Nadzorcza ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. działając zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu, na podstawie § 17 lit g_ Statutu Spółki oraz z przyjętą w spółce polityką i procedurą wyboru firmy audytorskiej podjęła uchwałę w sprawie wyboru WBS Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-131), ul. Grzybowska 4 lok U9B. (podmiotu wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3685) do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Emitenta za lata obrotowe: 2024-2025, tj. do:

a) przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2024 roku;

b) badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2024;

c) przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2025 roku;

d) badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2025,

a także do przeprowadzenia oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.

Emitent nie korzystał do tej pory z usług wybranego podmiotu. Umowa z wybranym audytorem zostanie zawarta na okres wykonania ww. usług. Wybór audytora jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu oraz badania ww. sprawozdań finansowych nastąpił na zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, w szczególności zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, oraz w oparciu o wewnętrzne regulacje Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/Funkcja
28-05-2024Krzysztof Kosiorek-SobolewskiPrezes Zarządu
28-05-2024Marcin GarusWiceprezes Zarządu