ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

14/2024 Podpisanie przez spółkę zależną Polski Holding Rozwoju S.A. szeregu umów o współpracę.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 23 maja 2024 roku spółka zależna Emitenta tj. Polski Holding Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie zawarła z następującymi podmiotami („Partnerzy”)

1. Podmiotem specjalizującym się w projektowaniu, produkcji i dostawie sprzętu transportowo – logistycznego w tym kontenerów, przyczep, platform, zabudów i zestawów samozaładowczych.
2. Podmiotem specjalizującym się w rozwiązaniach sprzętowych i programowych w obszarze zarządzania walką i działań kryzysowych.
3. Podmiotem specjalizującym się w dostawach pojazdów ciężarowych, transportu osób i pojazdów specjalnych
4. Podmiotem specjalizującym się w produkcji specjalistycznych konstrukcji stalowych.
5. Podmiotem specjalizującym się w pracach badawczo-rozwojowych i produkcyjnych na rzecz przemysłu obronnego w tym wdrażaniu i produkcji zespołów optoelektronicznych i elektronicznych

umów o współpracy gospodarczej (zwanej dalej „Umowy o współpracy”) polegającymi na nawiązaniu długoterminowej i wielokierunkowej współpracy w obszarze obronności przy realizacji wspólnych projektów dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa państwa; rozwijania wspólnych produktów (w tym nowych), programów, technologii i przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, zwiększenia skuteczności zaspokojenia przewidywanego zapotrzebowania na rozszerzanie współpracy kooperacyjnej w przemyśle obronnym przez podmioty będące stronami Umów, także aby w jak największym stopniu zostać beneficjentem Europejskiej Strategii Przemysłowej w Dziedzinie Obronności oraz Europejskiego Programu Przemysłu Obronnego (zwaną dalej „Współpracą”).

Szczegółowe warunki realizacji Współpracy, w tym obowiązki i uprawnienia Stron, sposób i okres realizacji konkretnych przedsięwzięć, sposób ich finansowania oraz sposób podziału praw własności intelektualnej opracowanych wspólnie w danym przedsięwzięciu, zostaną uregulowane każdorazowo przez Strony odrębną umową.
Niniejsze Umowy o współpracy zostały zawarte na czas nieokreślony. Strony dopuszczają, że skład podmiotowy Umów o współpracy może zostać rozszerzony, za zgodą wszystkich stron, poprzez podpisanie aneksu w tym zakresie, pod warunkiem wyrażenia zgody przez strony przystępujące do Umów o współpracy, na treść w brzmieniu obowiązującym w momencie przystąpienia do Umów o współpracy. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umów o współpracy z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia, skutecznego na koniec miesiąca kalendarzowego.

Pozostałe warunki przedmiotowych Umów o współpracy i ryzyka z nimi związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju umów.

Informacja o podpisaniu Umów o współpracy uznana została za istotną dla Emitenta, z uwagi na perspektywy dalszej współpracy spółki zależnej Emitenta oraz samego Emitenta z Partnerami oraz potencjalny istotny wpływ na sytuację rynkową i perspektywy rozwoju Emitenta i jego spółki zależnej.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/Funkcja
23-05-2024Krzysztof Kosiorek-SobolewskiPrezes Zarządu
23-05-2024Marcin GarusWiceprezes Zarządu