ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

Zaproszenie do składania ofert na badanie
sprawozdania finansowego

Zarząd ZBM „ZREMB –CHOJNICE” S.A. („Spółka”) zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert
na badanie i przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-
CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach, adres: ul. Przemysłowa 15, 89-600 Chojnice.

A) Informacja umożliwiająca oferentom zapoznanie się ze specyfiką, zakresem i rozmiarami prowadzonej działalności Spółki znajduje się w sprawozdaniach okresowych ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A., na stronie internetowej:
https://www.zrembchojnice.pl/

B) Zakres:

 1. przeprowadzenie badania:
  jednostkowego sprawozdania finansowego ZBM „ZREMB –CHOJNICE” S.A. („Spółka”) za rok obrotowy 2024, 2025 sporządzonego według MSR/MSSF.
 2. dokonanie przeglądu:
  skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ZBM „ZREMB –CHOJNICE”S.A. („Spółka”) za okres sześciu miesięcy zakończonych 30/06/2024, 30/06/2025, sporządzonego według MSR/MSSF.

 

C) Oferta powinna zawierać następujące informację:

 1. Informacje o oferencie i jego siedzibie oraz formie prowadzonej działalności , a także osobach wchodzących w skład organu zarządzającego lub kierownictwa oferenta,
 2. Informację o posiadaniu ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
 3. Informacje o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów i wpisie tych osób do rejestru biegłych rewidentów.
 4. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
 5. Cenę brutto (tj. wraz z podatkiem od towarów i usług) w złotych za przeprowadzenie badania stanowiącego przedmiot oferty uwzględniającą wszystkie koszty (osobowe lub rzeczowe), jakie musi ponieść oferent celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2024 i rok 2025.
 6. Wskazanie metod i harmonogramów badania sprawozdań finansowych za lata 2024 i 2025.
 7. Aktualny odpis z rejestru sądowego lub innego właściwego rejestru.
 8. Wykaz badanych podmiotów (nazwa i siedziba) w okresie ostatnich trzech lat.

 

D) Termin i miejsce złożenia oferty

Oferty należy składać na adres e-mailowy: sekretariat@zrembchojnice.pl
lub dostarczyć do siedziby Spółki pod adres, 89-600 Chojnice ul. Przemysłowa 15 do sekretariatu Spółki (I p.), w terminie do 10 maja 2024 r. do godziny 15:00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego ZBM „ZREMB –CHOJNICE” S.A.”

E) Członkowie Komitetu Audytu ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. dokonają analizy złożonych ofert firm audytorskich, w razie potrzeby zostaną przeprowadzone bezpośrednie negocjacje z przedstawicielami firm audytorskich, które złożyły oferty i na podstawie powyższych działań dokonają rekomendacji wyboru firmy audytorskiej Radzie Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

O dokonanym przez Radę Nadzorczą wyborze firmy audytorskiej do ustawowego badania sprawozdania finansowego spółki Zarząd ZBM „ZREMB –CHOJNICE” S.A. („Spółka”) poinformuje tylko tego oferenta, którego oferta zostanie wybrana.

Spółka zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składnia oferty, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.