ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

53/2023 Otrzymanie decyzji Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o wsparciu w związku z planowaną inwestycją Emitenta

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach _”Emitent”, „Spółka”_. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 18 grudnia 2023 r. otrzymał od spółki Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. decyzję o akceptacji wniosku Emitenta w sprawie ubiegania się o udzielenie wsparcia publicznego dla planowanej inwestycji obejmującej zwiększenie mocy produkcyjnych istniejącego zakładu Emitenta _”Inwestycja”_, która zostanie zrealizowana na terenie zakładu Emitenta w Chojnicach.

Przedmiotowa decyzja została wydana na czas określony, tj. 12 lat od dnia jej wydania.

W decyzji ustalono następujące warunki jej realizacji:

1. zwiększenie zatrudnienia w okresie realizacji Inwestycji o co najmniej 2 etaty oraz utrzymanie zwiększonego zatrudnienia na terenie realizacji inwestycji przez co najmniej jeden rok licząc od daty zatrudnienia do dnia 31 grudnia 2025 r.,

2. poniesienie na terenie realizacji Inwestycji kosztów kwalifikowanych o łącznej wartości co najmniej 3.800.000 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2024 roku,

3. zakończenie Inwestycji w terminie do dnia 31 grudnia 2024 roku,

4. maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych Inwestycji 3.800.000 zł,

5. poniesienia przez Emitenta minimalnych kosztów Inwestycji w wysokości 500.000 zł.

6. spełnienie wskazanych kryteriów zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz zrównoważonego rozwoju społecznego.

Zgodnie z decyzją Pomorskiej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o., biorąc pod uwagę maksymalną wielkość nakładów inwestycyjnych określoną w decyzji, maksymalna wysokość pomocy publicznej do jakiej Emitent nabył prawo wynosi 1.520.000 zł . Wartość ostatecznie udzielonego wsparcia może nieznacznie się różnić, co uzależnione jest od kwoty faktycznie poniesionych kosztów będących kosztami kwalifikowanymi.

Zaplanowane działania inwestycyjne wynikają z planów rozwojowych Emitenta. Celem przyszłej Inwestycji jest zwiększenie mocy produkcyjnych w istniejącym zakładzie produkcyjnym Emitenta w Chojnicach poprzez rozbudowę oraz doposażenie zakładu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
18-12-2023 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
18-12-2023 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu