ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

52/2023 Podjęcie przez Zarząd uchwały dotyczącej określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji Serii K

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, iż w dniu 14 grudnia 2023 r. Zarząd Emitenta działając na podstawie upoważnienia udzielonego na podstawie Uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i postanowił zaoferować do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej 300.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,50 złotych każda _dalej „Akcje” lub „Akcja”_, o wartości emisyjnej 3,30 zł z wyłączeniem prawa poboru Akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Oferta nabycia akcji serii K została skierowana przez Zarząd Emitenta do spółki Polski Holding Rozwoju S.A. w organizacji z siedzibą w Warszawie _”PHR”_. Zgodnie ze skierowaną ofertą prywatną spółka PHR jest uprawniona do objęcia 300.000 _trzystu tysięcy_ akcji o łącznej wartości nominalnej 150.000 _sto pięćdziesiąt tysięcy_ złotych.

Jednocześnie zgodnie z przedmiotową uchwałą Zarząd Emitenta ustalił termin przyjęcia przez PHR S.A. złożonej oferty oraz złożenia stosownego oświadczenia w tym zakresie, do dnia 30.01.2024 roku oraz ustalił termin dokonywania wpłat na akcje serii K tożsamy z terminem przyjęcia oferty tj. najpóźniej do dnia 30.01.2024 roku.

Podstawa prawna: § 5 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r., poz. 757_.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
14-12-2023 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
14-12-2023 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu