ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

45/2023 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. _”Emitent”, „Spółka” , „Zremb”_ informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2023 r. Spółka otrzymała od Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Kosiorka-Sobolewskiego, powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Treść przedmiotowego powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Przekazanie powiadomienia odnosi się do pośredniego nabycia akcji Emitenta przez Pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego, które jest związane z rejestracją przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału w spółce Terraen-Magazyny Energi sp. z o.o. _dalej jako „Terraen”_.

Zgodnie z treścią postanowienia kapitał zakładowy Terraen został podwyższony o kwotę 30.000 zł, tj. z kwoty 220.000 zł do kwoty 250.000 zł, w drodze utworzenia 600 nowych udziałów wartości nominalnej 50 zł każdy. Biorąc pod uwagę powyższe po przedmiotowym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki Terraen Pan Krzysztof Kosiorek-Sobolewski posiada 2.600 udziałów, co stanowi 52 % w kapitale zakładowym Terraen. Ponadto Pan Krzysztof Kosiorek-Sobolewski pełni funkcję Prezesa Zarządu tej spółki. W związku z przedmiotową rejestracją Pan Krzysztof Kosiorek-Sobolewski stał się podmiotem dominującym _kontrolującym_ wobec spółki Terraen.

Jednocześnie Terraen posiada w 198.000 akcji Zremb, co stanowi 1,44 % w kapitale zakładowym Emitenta.

Biorąc pod uwagę powyższe, w wyniku zarejestrowanego podwyższenia zmienił się udział Pana Krzysztofa Kosiorka Sobolewskiego w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta. Przed podwyższeniem kapitału zakładowego w Terraen Pan Krzysztof Kosiorek-Sobolewski posiadał bezpośrednio 2.962.000 akcji Zremb, co stanowiło 21,62% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Po podwyższeniu kapitału zakładowego Terraen, w wyniku czego Pan Krzysztof Kosiorek-Sobolewski został podmiotem dominującym wobec tej spółki, Pan Krzysztof Kosiorek-Sobolewski posiada bezpośrednio i pośrednio przed spółkę zależną Terraen łącznie 3.160.000 akcji, które stanowią 23,06 % kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/Funkcja
29-08-2023Krzysztof Kosiorek-SobolewskiPrezes Zarządu
29-08-2023Marcin GarusWiceprezes Zarządu