ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

43/2023 Podpisanie umowy o współpracy gospodarczej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 21 sierpnia 2023 roku zawarł z podmiotem specjalizującym się w technologii magazynowania energii spółką Terraen – Magazyny Energii sp. z o.o. _”Partner”_ umowę o współpracy gospodarczej _zwanej dalej „Przedsięwzięciem Biznesowym”_ polegającej na:

a_ Korzystaniu przez Partnera z danych prototypu magazynu energii cieplnej jaki Emitent posiada na terenie swojego przedsiębiorstwa celem dokonywania analiz działalności wybudowanego magazynu energii cieplnej w zakresie osiąganych parametrów jego wydajności, sprawności technicznej, wraz możliwością udostępniania przedmiotowych analiz i danych partnerom, klientom oraz kadrze naukowej współpracującej z Partnerem;
b_ Udostępnieniu zasobów w postaci hali produkcyjnej, maszyn, narzędzi, zasobów ludzkich oraz innych koniecznych do realizacji dotacji o jaką aplikuje Partner do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości _”PARP”_,
c_ Po pozytywnym rozpatrzeniu przez PARP wniosku Partnera o dotację: _1_ przeprowadzeniu części badawczo-rozwojowej dotacji przy wykorzystaniu zasobów Emitenta wymienionych w punktach powyżej, oraz _2_ przeprowadzeniu części wdrożeniowej dotacji przy wykorzystaniu zasobów Emitenta wymienionych w punktach powyżej.

Wspólne Przedsięwzięcie Biznesowe opierać się będzie na dotychczasowym doświadczeniu stron w ramach prowadzonej przez każdą ze stron działalności. Partner posiada zgłoszenie patentowe w zakresie budowy magazynów energii cieplnej oraz sposobu magazynowania energii cieplnej w podziemnych zasobnikach polegające na magazynowaniu energii cieplnej pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii z cieplnych kolektorów słonecznych. Energia cieplna zgromadzona w magazynie przeznaczona jest do późniejszego wykorzystania poprzez odebranie ciepła z dedykowanego wymiennika i przekazanie go do celów użytkowych _zgłoszone w Urzędzie Patentowym RP w dniu 12 lipca 2022 r. za numerem P.441712_.
Jednocześnie Emitent posiada własną technologię produkcji kolektorów słonecznych, które będą używane w w/w technologii. Technologia, o której mowa została zgłoszona jako „Zespół kolektora słonecznego”, w Urzędzie Patentowym RP w dniu 13 lipca 2023 r. za numerem P.445562. Ponadto w ramach wcześniejszego przedsięwzięcia Emitent posiada zbudowany na swoim terenie magazyn energii cieplnej wg technologii i know-how Partnera.

Ponadto strony zobowiązały się do prowadzenia aktywnych działań, zarówno indywidualnie jak i we współpracy, na rzecz rozpowszechniania oraz skalowania Przedsięwzięcia Biznesowego na rzecz podmiotów trzecich, mając na uwadze potencjalne możliwości i rozwój działalności prowadzony w oparciu o założenia Przedsięwzięcia Biznesowego.

Umowa zawarta jest na czas oznaczony tj. okres 3 lat z zastrzeżeniem, że nie zawiera wszystkich warunków realizacji zamierzonej współpracy gospodarczej Stron, zaś stanowi ramy dla przyszłych umów będących podstawą wspólnego realizowania przedsięwzięcia, a także podstawę do dalszych dyskusji i negocjacji odnośnie dodatkowych warunków, które mogą okazać się niezbędne.

Pozostałe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju umów.

Informacja o podpisaniu umowy o współpracy uznana została za istotną dla Emitenta, z uwagi na perspektywy dalszej współpracy z Partnerem oraz potencjalny istotny wpływ na sytuację rynkową i perspektywy rozwoju Emitenta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/Funkcja
21-08-2023Krzysztof Kosiorek-SobolewskiPrezes Zarządu
21-08-2023Marcin GarusWiceprezes Zarządu