ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

39/2023 Ustanowienie hipoteki

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach _”Emitent”, Spółka _ w nawiązaniu do raportu 24/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie podpisania umowy o kredyt w rachunku bieżącym z ING Bank Śląski S.A. _”Bank”_ z górnym limitem kredytu do kwoty 2.830.000,00 zł., otrzymał w dniu 13 lipca 2023 r. zawiadomienia o dokonaniu w dniu 12 czerwca 2023 r. przez Sąd Rejonowy w Chojnicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych wpisu w dziale V ksiąg wieczystych KW nr SL1C/00056065/4, SL1C/00056067/8 hipoteki umownej łącznej ustanowionej na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku stanowiącym odrębną nieruchomość położonej w miejscowości Chojnice, ul. Przemysłowa 15 oraz o dokonaniu wpisu w dniu 28 czerwca 2023 r. przez Sąd Rejonowy w Chojnicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych wpisu w dziale V ksiąg wieczystych nr SL1C/00019540/7, SL1C/00056065/4, SL1C/00056067/8 hipoteki umownej łącznej ustanowionej na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku stanowiącym odrębną nieruchomość położonej w miejscowości Chojnice, ul. Przemysłowa 15 na rzecz ING BANK Śląski S.A.

Hipoteka została ustanowiona do kwoty 4.300.000 zł i stanowi zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu udzielonego kredytu, w tym należności głównej oraz należności ubocznych, z tytułu wyżej wspomnianej umowy kredytu zawartej przez Emitenta z ING Bank Śląski S.A. wraz z roszczeniem wierzyciela o przeniesienie jego hipoteki wpisanej pod nr 24 na miejsce opróżnione przez hipotekę umowną łączną do kwoty 4.400.000 zł, ujawnioną pod nr 16, z chwilą gdy stanie się wolne, z pierwszeństwem przed wszelkimi roszczeniami o przeniesienie hipotek Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie na opróżnione miejsce hipoteczne. O zawarciu przedmiotowej umowy kredytu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/Funkcja
13-07-2023Krzysztof Kosiorek-SobolewskiPrezes Zarządu
13-07-2023Marcin GarusWiceprezes Zarządu