ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

25/2023 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. _”Emitent”, „Spółka”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2023 z dnia 28 marca 2023 roku informuje, że w dniu 28 kwietnia 2023 roku powziął informację o dokonaniu w dniu 20 kwietnia 2023 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji 700 000 akcji zwykłych na okaziciela serii J.

Zgodnie z treścią postanowienia kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 350.000,00 zł, tj. z kwoty 6.500.000,00 zł do kwoty 6.850.000,00 zł, w drodze emisji 700 000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

W związku z powyższym zmianie ulega również struktura kapitału zakładowego Emitenta oraz treść § 7 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 6 850 000 zł _słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych_ i dzieli się na od 13 700 000 _słownie: trzynaście milionów siedemset tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł _słownie: pięćdziesiąt groszy_ każda.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
a_ 400.000 _słownie: czterysta tysięcy_ akcji serii A;
b_ 4.000.000 _słownie: cztery miliony_ akcji serii B;
c_ 900.000 _słownie: dziewięćset tysięcy_ akcjo serii C;
d_ 1.000.000 _słownie: jeden milion_ akcji serii D;
e_ 280.000 _słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy_ akcji serii E;
f_ 320.000 _słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy_ akcji serii F1;
g_ 497.600 _słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset_ akcji serii F2;
h_ 1.182.400 _słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta_ akcji serii F3;
i_ 142.500 _słownie: sto czterdzieści dwa tysiące pięćset_ akcji serii G;
j_ 2.754.589 _słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt cztery pięćset osiemdziesiąt dziewięć_ akcji serii H;
k_ 1.122.911 _słownie: jeden milion sto dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset jedenaście_ akcji serii I,
l_ 400.000 _słownie: czterysta tysięcy_ akcji serii I 1,
m_ 700.000 _słownie: siedemset tysięcy_ akcji serii J.
3. Kapitał zakładowy został w całości pokryty gotówką z wyłączeniem emisji akcji serii H objętych w zamian za wkłady niepieniężne.
4. Akcje Spółki mogą być umarzane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
6. Akcje Spółki oraz akcje nowych emisji mogą być wyłącznie na okaziciela. Wyłączona jest możliwość zmiany tych akcji na akcje imienne.”

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi obecnie 13.700.000 _słownie: trzynaście milionów siedemset tysięcy_głosów.

Tekst Jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r., poz. 757_.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/Funkcja
28-04-2023Krzysztof Kosiorek-SobolewskiPrezes Zarządu
28-04-2023Marcin GarusWiceprezes Zarządu
Załączniki

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Statut Spółki Marzec 2023 195 KB