ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

24/2023 Zawarcie umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. _ Emitent _ informuje, że w dniu 26 kwietnia 2023 roku zawarł umowę o kredyt w rachunku bieżącym z ING Bank Śląski S.A. _”Bank”_ z górnym limitem kredytu do kwoty 2.830.000,00 zł. _ słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści tysięcy złotych 00/100_. Kredyt jest objęty gwarancją banku BGK w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR NR 18/PLG-FG POIR/2020. Gwarancja obejmuje zwrot oprocentowania na poziomie 8% w pierwszym roku kredytowania.

Kredyt został udzielony na:

  1. Finansowanie bieżącej działalności Spółki.
  2. Spłatę zadłużenia Spółki z tytułu posiadanego kredytu w Banku Handlowym w Warszawie S.A.


Zgodnie z Umową Kredytu, każda spłata całości lub części wykorzystanego kredytu powoduje jego odnowienie o kwotę spłaty i możliwość wielokrotnego wykorzystania w okresie kredytowania do kwoty limitu kredytowego.

Kredyt zostanie uruchomiony po spełnieniu standardowych dla tego typu finansowania warunków zawieszających.

Okres kredytowania nastąpi od dnia udostępnienia do dnia z 12.04.2024 z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia trwania umowy.

Oprocentowanie kredytu składa się ze stawki WIBOR 1Miesięcznej + Marża Banku.

Zgodnie z zawartą umową kredytową zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi:

  1. Weksel in blanco z wystawienia Klienta wraz z deklaracją wekslową.
  2. Gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie Umowy portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR nr 18/PLG-FG POIR/2020 z dnia 11.08.2020r. w kwocie 2 264 000,00 PLN 80,00% przyznanej kwoty kredytu na okres kredytowania wydłużony o 3 miesiące tj. do dnia 12.07.2024r. Ustanowienie zabezpieczenia nastąpi przed uruchomieniem kredytu.
  3. Hipoteka umowna do kwoty 4 300 000,00 PLN, na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdującej się na niej budynku stanowiącym odrębna nieruchomość położonej w miejscowości Chojnice, ul. Przemysłowa, objętej księgą wieczystą KW nr SL1C/00056064/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chojnicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych oraz na przysługującym Klientowi prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Chojnicach, objętej księgą wieczystą KW nr SL1C/00056067/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chojnicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, wpisane z pierwszeństwem przed innymi hipotekami, prawami i roszczeniami ujawnionymi w Księgach wieczystych, lub o ile Umowa tak stanowi, przeniesiona na miejsce spełniające taki wymóg. Dodatkowo Strony ustalają, że na miejscu wpisu _poziomie pierwszeństwa_ hipoteki ustanowionej na rzecz Banku, nie będzie wpisów innych hipotek, praw lub roszczeń z pierwszeństwem równym pierwszeństwu hipoteki ustanowionej na rzecz Banku. Ustanowienie zabezpieczenia na rzecz Banku nastąpi w terminie: 180 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy.
  4. Hipoteka umowna do kwoty 4 300 000,00 PLN, na przysługującym Klientowi prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku stanowiącym odrębną nieruchomość, położonej w miejscowości Chojnice, ul. Przemysłowa, objętej księgą wieczystą KW nr SL1C/00056065/4,prowadzoną przez Rejonowy w Chojnicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych oraz na przysługującym Klientowi prawie wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku stanowiącym odrębną nieruchomość, położonej w miejscowości Chojnice, ul. Przemysłowa 15, objętej księga wieczysta KW nr SL1C/00019540/7, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chojnicach, V Wieczystych oraz na przysługującym Klientowi prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Chojnicach, objętej księgą wieczystą KW nr SL1C/00056067/8, prowadzoną przez Rejonowy w Chojnicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, wpisane z pierwszeństwem przed innymi hipotekami, prawami i roszczeniami ujawnionymi w Księgach Wieczystych, lub o ile Umowa tak stanowi, przeniesiona na miejsce spełniające taki wymóg. Dodatkowo Strony ustalają, że na miejscu wpisu _poziomie pierwszeństwa_ hipoteki ustanowionej na rzecz Banku, nie będzie wpisów innych hipotek, praw lub roszczeń z pierwszeństwem równym pierwszeństwu hipoteki ustanowionej na rzecz Banku. Ustanowienie zabezpieczenia na rzecz Banku w terminie: 180 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy
  5. Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w pkt 4 – suma ubezpieczenia nie niższa niż 4 300 000,00 PLN. Przedłożenie polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy i nie stanowi warunku udostepnienia. Podpisanie umowy przelewu wierzytelności nastąpi w terminie 45 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy i nie stanowi warunku udostepnienia. Przedłożenie potwierdzenia przyjęcia cesji przez ubezpieczyciela nastąpi w terminie 60 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy

 

W pozostałym zakresie umowa kredytowa została zawarta na warunkach typowych dla tego typu transakcji, nie odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/Funkcja
26-04-2023Krzysztof Kosiorek-SobolewskiPrezes Zarządu
26-04-2023Marcin GarusWiceprezes Zarządu