ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

20/2023 Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach _”Emitent”, „Spółka”_ przekazuje informacje dotyczące zakończonej subskrypcji nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki _”Akcje Oferowane”_ zaoferowanych w trybie subskrypcji prywatnej przez Zarząd Spółki działając na podstawie upoważnienia udzielonego na podstawie Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki _o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 19/2023 z dnia 28 marca 2023 r._:

1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja rozpoczęła się i zakończyła w dniu 28 marca 2023 r.

2.Data przydziału papierów wartościowych:
Przydział Akcji Oferowanych został dokonany w dniu 28 marca 2023 r

3.Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:
Łączna liczba Akcji Oferowanych wyniosła 700.000 _słownie: siedemset tysięcy_.

4.Stopa redukcji w poszczególnych transzach:
Nie dotyczy.

5.Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
W ramach subskrypcji złożono zapisy na łącznie 700.000 _słownie: siedemset tysięcy_ Akcji Oferowanych.

6.Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach subskrypcji prywatnej przydzielono 700.000 _słownie: siedemset tysięcy_ Akcji Oferowanych.

7.Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:
Cena emisyjna Akcji Oferowanych została ustalona na poziomie 2,00 PLN _słownie: dwa złote_ za jedną Akcję Oferowaną.

8.Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Zapisy na Akcje Oferowane złożyły 3 osoby, w tym dwie osoby prawne i jedna fizyczna.

9.Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Akcje Oferowane przydzielono 3 osobom, w tym dwóm osobom prawnym i jednej fizycznej.

10.Nazwa/firma subemitentów:
Spółka nie zawierała umów o subemisję.

11.Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:
Wartość przeprowadzonej subskrypcji była równa 1.400.000 PLN _słownie: milion czterysta tysięcy złotych_.

12.Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:
Koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji wyniosły łącznie 5.932,31 PLN _słownie: pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote i trzydzieści jeden groszy_, w tym:
a_ przygotowania i przeprowadzenia oferty -5.932,31 PLN _słownie: pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote i trzydzieści jeden groszy_;
b_ wynagrodzenia subemitentów – nie dotyczy;
c_ sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – nie dotyczy;
d_ promocji oferty – nie dotyczy;
e_ pozostałe koszty – nie dotyczy
Poniesione przez Spółkę koszty emisji zostały ujęte w kosztach operacyjnych Spółki w 2023 r.

13.Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Oferowaną wyniósł 0,008 PLN _słownie: osiem setnych groszy_.

14.Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych:
Akcje Oferowane zostały objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

Podstawa prawna:
§16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2018 r. poz. 757_.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/Funkcja
04-04-2023Krzysztof Kosiorek-SobolewskiPrezes Zarządu
04-04-2023Marcin GarusWiceprezes Zarządu