ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

1/2023 Otrzymanie zamówienia od Spółki należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach _”Emitent”, „Spółka”_, informuje, że w dniu 13 stycznia 2023 roku otrzymał od Spółki należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej zamówienie na wykonanie SYMULATORA zabudowanego w Kontenerze 20 stopowym izolowanym, w którym zostaną zainstalowane zaawansowane systemy szkoleniowe tak aby mógł on służyć jako symulator do nauki różnorodnych technik wojskowych głównie związanych z prowadzeniem ostrzału z amunicji średniego kalibru

Dodatkowo kontener zostanie zabezpieczony w specjalnie dedykowany system wojskowej klimatyzacji tak aby mógł pracować według normy Stanag AECTP-230 dla stref klimatycznych Bliskiego Wschodu bez dopuszczeń lotniczych typu ATTLA.

Wartość zamówienia wynosi 335.298,00 PLN.

Termin realizacji zamówienia ustalono do dnia 21 kwietnia 2023 roku.

Realizacja zamówienia przewiduje możliwość dochodzenia kar umownych w następujących przypadkach:
a_ odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia umownego brutto;
b_ odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia umownego brutto;
c_ opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,
d_ opóźnienia w przystąpieniu do usuwania wad od momentu ich zgłoszenia przez Zamawiającego – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia ;
e_ opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;
f_ naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności, polegającym na bezprawnym ujawnieniu lub wykorzystaniu przez Wykonawcę informacji poufnej, w wysokości 10.000,00 zł _słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100_ za każde naruszenie, .

Pozostałe szczegółowe warunki zamówień oraz ryzyka z nim związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień.

Informacja o zamówieniach została uznana za istotną dla Emitenta, ze względu na otrzymanie zamówienia od nowego Klienta, a także ze względu na możliwe perspektywy dalszej współpracy przy realizacji kolejnych zamówień.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/Funkcja
13-01-2023Krzysztof Kosiorek-SobolewskiPrezes Zarządu
13-01-2023Marcin GarusWiceprezes Zarządu