ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

17/2022 Zawarcie umowy pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach („Emitent”, „Spółka”, „Pożyczkobiorca”) informuje, że w dniu 14 czerwca 2022 roku podpisał umowę pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. („ARP”, „Pożyczkodawca”). W ramach przedmiotowej umowy Emitent uzyskał od ARP pożyczkę w kwocie do 3.100.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Spółki („Pożyczka”). Pożyczka oprocentowana jest według stawki WIBOR 1M + marża.

Zgodnie z warunkami umowy spłata Pożyczki (kapitału Pożyczki) będzie następowała, z uwzględnieniem dwumiesięcznej karencji spłaty, do 31 maja 2026 r. w 45 miesięcznych ratach kapitałowych w wysokości 68.900,00 zł każda z wyjątkiem ostatniej raty wyrównawczej wynoszącej 68.400,00 zł. Odsetki od udzielonej pożyczki będą płatne w okresach miesięcznych.

Umowa przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty Pożyczki bez dodatkowych warunków.

Zgodnie z umową podstawowe zabezpieczenie spłaty Pożyczki, odsetek oraz wszelkich innych należności ubocznych należnych ARP stanowi:

  1. Hipoteka umowna łączna do kwoty 4.650.000,00 zł na pierwszym wolnym miejscu hipotecznym ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego gruntu, tj. działek 689/11, 5388, 5270, 5271/1, 5272 i prawie własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, położonych w Chojnicach przy ul. Przemysłowej 15, dla których prowadzone są księgi wieczyste o numerach SL1C/00019540/7, SL1C/00056064/7, SL1C/00056065/4, SL1C/00056066/1, SL1C/00056067/8, wraz z roszczeniem o jej przeniesienie na opróżnione miejsca hipoteczne z wyższym i najwyższym pierwszeństwem po ich opróżnieniu
  2. złożone w formie aktu notarialnego oświadczenie Pożyczkobiorcy o dobrowolnym poddaniu się na rzecz Pożyczkodawcy egzekucji wprost z tego tytułu egzekucyjnego, w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu Postępowania Cywilnego – co do obowiązku spłaty Pożyczki, Odsetek ewentualnych Odsetek za Opóźnienie lub Odsetek Dodatkowych oraz wszelkich innych należności ubocznych należnych Pożyczkodawcy zgodnie z Umową oraz kosztów dochodzenia tych roszczeń na drodze sądowej lub pozasądowej, do kwoty 4.650.000,00 zł (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), zawierające w swej treści uprawnienie dla Pożyczkodawcy do wystąpienia do sądu o nadanie klauzuli wykonalności temu tytułowi egzekucyjnemu w terminie do 31.05.2028 r. roku, oraz uprawnienie Pożyczkodawcy do wielokrotnego występowania do sądu o nadanie klauzuli wykonalności. W akcie notarialnym opisanym w zdaniu poprzedzającym zdarzeniem, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, uprawniającym Pożyczkodawcę do wszczęcia przeciwko Pożyczkobiorcy i prowadzenia postępowania egzekucyjnego jest niezapłacenie, przez Pożyczkobiorcę na rzecz Pożyczkodawcy, jakiejkolwiek należności bądź jej części wynikających z Umowy, w tym w szczególności kwoty kapitału, jej części bądź którejkolwiek z Rat Kapitałowych Pożyczki lub części takiej raty, bądź całości lub jakiejkolwiek części Odsetek, Odsetek za Opóźnienie, Odsetek Dodatkowych, prowizji, opłat, kosztów poniesionych przez Pożyczkodawcę w związku z dochodzeniem na drodze sądowej lub pozasądowej przez Pożyczkodawcę wszelkich wierzytelności wynikających z Umowy.
  3. nieodwołalne pełnomocnictwo do rachunku bankowego Spółki, prowadzonego przez: Alior Bank S.A.
  4. Pożyczkodawca jest uprawniony do żądania od Pożyczkobiorcy przedłożenia dodatkowych zabezpieczeń spłaty Pożyczki, Odsetek, Odsetek Dodatkowych, Odsetek za Opóźnienie oraz wszelkich innych należności ubocznych należnych Pożyczkodawcy zgodnie z Umową, w przypadku spadku wartości rynkowej przedmiotu zabezpieczenia, bądź w przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej Pożyczkobiorcy, w tym również gdy wartość zobowiązań finansowych Pożyczkobiorcy przekroczy wartość księgową jego aktywów. Pożyczkobiorca jest zobowiązany przedłożyć Pożyczkodawcy takie dodatkowe zabezpieczenie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania, w sposób określony przez Pożyczkodawcę w wezwaniu, w tym również w zakresie rodzaju prawnego zabezpieczenia.

Pozostałe szczegółowe warunki finansowania, ustanowione zabezpieczenia oraz ryzyka z nimi związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
14-06-2022 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
14-06-2022 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu