ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

16/2022 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”), niniejszym zwołuje na dzień 27 czerwca 2021 roku, na godzinę 9:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”). Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Chojnicach, przy ul. Przemysłowej 15, 89-600 Chojnice (siedziba Emitenta).

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady ZWZ wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku oraz Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2021 rok, stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Wszelkie pozostałe dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał znajdują się na stronie internetowej Emitenta w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
31-05-2022 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
31-05-2022 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu