ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

15/2022 Szacunkowe wybrane dane finansowe ZBM "ZREMB-CHOJNICE"S.A. za I kwartał 2022 roku.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. „Spółka”, „Emitent”, w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym, tj. 13 maja 2022 roku informacji o wartościach szacunkowych wybranych jednostkowych danych finansowych za I kwartał 2022 roku, niniejszym przekazuje szacunkowe wybrane jednostkowe dane finansowe ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za I kwartał 2022 roku wraz z danymi porównawczymi za I kwartał roku obrotowego 2020 i 2021.

Na potrzeby obliczenia średnich jednostkowych wyników Spółki i obliczenia odchyleń w stosunku do wyników osiągniętych w I kwartale 2022 roku Zarząd Emitenta przyjął odpowiedni okres lat  2020-2021.

Ostateczne wartości danych finansowych za I kwartał 2022 roku przedstawione w niniejszym raporcie zostaną opublikowane w raporcie okresowym w dniu 23 maja 2022 roku.

Komentarz Zarządu do szacunkowych jednostkowych wyników finansowych  za okres I kwartału 2021 r.  ZREMB Chojnice S.A.

 Spółka w okresie pierwszego kwartału 2022 roku osiągnęła jednostkowe przychody ze sprzedaży na poziomie 6 851 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionych jednostkowych przychodów ze sprzedaży za odpowiednie okresy w latach 2020-2021 stanowi wzrost o 8,78 %. Osiągnięty poziom przychodów świadczy o tym, iż udało się pozyskać nieco więcej zamówień jak w poprzednich uśrednionych okresach. Osiągnięte w I kwartale 2022 jednostkowe  EBIT to zysk w wysokości 739 tys. zł., oraz EBITDA zysk w wysokości 1 015 tys. zł. To wartości  zdecydowanie lepsze od uśrednionych wyników za odpowiedni okres w latach 2020-2021, kiedy odnotowano stratę w wysokości – 572 tys. zł  (EBIT) oraz – 381 tys. zł (EBITDA).

Szacunkowy jednostkowy wynik netto osiągnięty w pierwszym kwartale 2022 to zysk w wysokości 469 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionej jednostkowej straty netto w I kwartałach w  latach 2020-2021, która wyniosła – 651 tys. zł stanowi wyraźną pozytywną różnicę.

Różnica ta jeszcze bardziej jest widoczna jeśli porównujemy wyniki rok do roku- czyli I kw. 2021 z I kw. 2022.  W I kwartale 2021 EBIT to strata – 1 506 tys., EBITDA strata – 1 326 tys. oraz strata netto – 1 629 tys. W I kwartale 2022 na wszystkich poziomach zanotowano zyski: EBIT zysk 739 tys., EBITDA zysk 1 015 tys. i zysk netto na poziomie 469 tys.  zł.

Na uwagę zasługuje fakt, iż wyniki te udało się osiągnąć przy bardzo wysokich wzrostach cen materiałów do produkcji oraz energii elektrycznej i cieplnej. Szczegółowe dane Emitent udostępni w raporcie za I kwartał 2022, który zostanie przekazany w dniu 23 maja 2022 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
05-05-2022 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
05-05-2022 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu