ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

6/2022 Zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka” ) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2021 z dnia 31 marca 2021 roku informuje, że w dniu 25 stycznia 2022 roku Rada Nadzorcza ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w związku ze wstąpieniem Moore Polska Audyt sp. z o.o. z siedziba w Warszawie (00-613) ul. Tytusa Chałubińskiego 8, w prawa i obowiązki, jako nabywca zorganizowanej części przedsiębiorstwa, dotychczasowego podmiotu wykonującego badanie tj. Moore Rewit Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, działając zgodnie z przyjętą w spółce polityką i procedurą wyboru firmy audytorskiej podjęła uchwałę w sprawie wyboru Moore Polska Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 4326) do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2021, 2022 oraz za rok 2023 i dokonania przeglądu sprawozdań za I półrocze 2022 roku oraz za I półrocze 2023 roku.

Umowa z wybranym audytorem zostanie zawarta na okres wykonania ww. usług. Wybór audytora jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu oraz badania ww. sprawozdań finansowych był podyktowany zmianami właścicielskimi, o których mowa powyżej i nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, w szczególności zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, oraz w oparciu o wewnętrzne regulacje Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-25 Krzysztof Kosiorek – Sobolewski Prezes Zarządu
2022-01-25 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu