ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

3/2022 Zawarcie z PARP aneksu do umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu „Operacyjny Inteligentny Rozwój”

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 10 marca 2020 roku oraz raportu bieżącego nr 13/2020 z dnia 27.05.2020 r. , informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17 stycznia 2022 roku wpłynął do siedziby Emitenta podpisany aneks do umowy zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przemysłu ( „PARP”) na realizację projektu Emitenta pn. „Opracowanie i wdrożenie projektu wzorniczego w firmie ZREMB – CHOJNICE, celem wprowadzenia na rynek nowego produktu – innowacyjnej kuchni mobilnej” w ramach programu „Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców”.

Mocą aneksu wydłużony został okres zakończenia i kwalifikowalności kosztów dla projektu do dnia 30 czerwca 2022 roku.

Pozostałe zapisy w umowie pozostają bez zmian.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-17 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2022-01-17 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu