Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 grudnia 2021 roku powziął informację o podpisaniu umowy przez Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”) na realizację projektu Opracowanie i wdrożenie projektu wzorniczego w firmie ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A., celem wprowadzenia na rynek nowego produktu – barki mieszkalnej (hauseboat) w ramach Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.


Zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 824 090,00 zł, a przyznana Emitentowi wysokość dofinansowania wynosi 860 550,00 zł. Planowany okres zakończenia i kwalifikowalności kosztów dla projektu kończy się w dniu 31 grudnia 2022 roku.


Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju umów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ    

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-30 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2021-12-30 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu