Podstawa prawna : Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki ZAKŁAD BUDOWY MASZYN „ZREMB – CHOJNICE” S.A. („Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 27 grudnia 2021 r., w oparciu o uchwałę nr 22 z dnia 21 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji własnych opublikowanej w raporcie bieżącym nr 22/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. dokonał w dniu 27 grudnia 2021 r. roku zbycia akcji własnych „Akcje Własne”.

Liczba zbytych Akcji Własnych wynosi 63.313 sztuk. Akcje Własne zostały zbyte za łączną cenę 150.992,32 zł. Zbycie Akcji Własnych nastąpiło podczas sesji giełdowej w dniu 27 grudnia 2021 r. na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zbyte Akcje Własne stanowiły 0,49% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,49 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Po dokonaniu powyższego zbycia Spółka nie posiada żadnych Akcji Własnych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-27 Krzysztof Kosiorek -Sobolewski Prezes Zarządu
2021-12-27 Marcin Garus Wceprezes Zarządu