Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.( „Emitent”, „Spółka” ) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2021 r. z dnia 24 listopada 2021 r. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 22 grudnia 2021 roku wpłynęła do Emitenta podpisana umowa zawarta ze spółką prowadzącą działalność na rynku międzynarodowym i polskim z siedzibą w Polsce, dostarczającą rozwiązania w zakresie ochrony informacji niejawnych i wrażliwych oraz rozwiązań z obszaru produkcji specjalnej („Podmiot Zamawiający”) w ramach której, Podmiot Zamawiający zlecił Emitentowi wykonanie specjalistycznych kontenerów przeznaczonych dla Polskich Sił Zbrojnych wymagających dopuszczenia CSC, oraz dodatkowych systemów mocujących do pojazdów wojskowych. Zamówienie będzie wytworzone zgodnie z wymogami systemu AQAP (ang. Allied Quality Assurance Publication) – sojusznicza publikacja NATO określająca wymagania dotyczące zapewnienia jakości wyrobów obronnych. Kontenery mają być przeznaczone do transportu lądowego, morskiego i lotniczego, będą również podlegać certyfikacji ATTLA (Air Transportability Test Loading Activity).

Wartość przedmiotu umowy wynosi 6 100 920 zł netto. Umowa przewiduje możliwość dochodzenia przez Podmiot Zamawiający kar umownych w przypadku nieterminowego lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości maksymalnie 0,1% wartości wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy czym limit kar umownych jakie mogą być nałożone na Emitenta z tytułu nieterminowego lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy wynosi maksymalnie 10 % wartości wynagrodzenia brutto.

Realizacja umowy została podzielona na IV etapy. Realizacja ostatniego etapu umowy została przewidziana nie później niż 27 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy. Kontenery będą podlegać procedurom odbiorowym prowadzonym przez Regionalne Przedstawicielstwo Wojskowe właściwe dla siedziby Emitenta, tym samym dostawa wyrobów w ramach poszczególnych etapów będzie poprzedzona każdorazowo procedurom odbioru wojskowego.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Kryterium uznania umowy za istotną stanowi wartość przedmiotu umowy.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ    

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-22 Krzysztof Kosiorek -Sobolewski Prezes Zarządu
2021-12-22 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu