Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka” )w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 10 grudnia 2021 roku zawarł ze spółką prowadzącą działalność na rynku polskim i międzynarodowym z siedzibą w Polsce dostarczającą rozwiązania w zakresie ochrony informacji niejawnych i wrażliwych oraz rozwiązań z obszaru produkcji specjalnej („Partner”) umowę dotyczącą współpracy w zakresie pozyskiwania przez Emitenta na obszarze Skandynawii ( Norwegia, Szwecja, Finlandia ) potencjalnych zamówień na rzecz Partnera.

W ramach przedmiotowej umowy strony określiły zasady i warunki współpracy, w tym wynagrodzenie z tytułu pozyskanych przez Emitenta zleceń na rzecz Partnera. Określone w umowie wynagrodzenie zostało ustalone na zasadach rynkowych i jest wynagrodzeniem uzależnionym od wartości netto pozyskanego przez Emitenta kontraktu. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia.

Ponadto strony ustaliły, że w przypadku kiedy zakres zamówienia będzie w części odpowiadał zdolnościom produkcyjnym i ofercie produktowej Emitenta, strony przewidują w takim przypadku wspólną kooperację, w drodze zlecenia Emitentowi części realizacji pozyskanego zamówienia. W każdym przypadku, o którym mowa powyżej, przedmiot ewentualnej współpracy oraz jej warunki będą ustalane przez Strony w drodze odrębnych umów.

Pozostałe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju umów.
Informacja o podpisaniu umowy o współpracy uznana została za istotną dla Emitenta, z uwagi na perspektywy dalszej współpracy z Partnerem oraz potencjalny istotny wpływ na sytuację rynkową i perspektywy rozwoju Emitenta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-10 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2021-12-10 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu