Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.


Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Spółka”, „Emitent”), w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym, tj. 15 listopada 2021 roku informacji o wartościach szacunkowych wybranych jednostkowych i skonsolidowanych danych finansowych za III kwartał 2021 roku, niniejszym przekazuje szacunkowe wybrane jednostkowe dane finansowe ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za III kwartały 2021 roku wraz z danymi porównawczymi za III kwartały lat obrotowych 2018, 2019 i 2020.

Na potrzeby obliczenia średnich jednostkowych wyników Spółki i obliczenia odchyleń w stosunku do wyników osiągniętych w trzech kwartałach 2021 roku Zarząd Emitenta przyjął odpowiedni okres w latach 2018-2020.

Ostateczne wartości danych finansowych za III kwartał 2021 roku przedstawione w niniejszym raporcie zostaną opublikowane w raporcie okresowym w dniu 22 listopada 2021 roku.

Komentarz Zarządu ZBM ZREMB-Chojnice S.A. do szacunkowych jednostkowych wyników finansowych za okres I-III kwartał 2021 r.

Szacunkowe jednostkowe wybrane dane finansowe za pierwsze trzy kwartały 2021r.

Spółka w okresie pierwszych trzech kwartałów 2021 roku osiągnęła jednostkowe przychody ze sprzedaży na poziomie 21 411 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionych przychodów ze sprzedaży za odpowiednie okresy w latach 2018 – 2020 stanowi spadek o 4,72 %.
Jednostkowy wynik EBIT oraz EBITDA w okresie pierwszych trzech kwartałów 2021 roku to zysk w wysokości 1 272 tys. zł EBIT i 1 826 tys. EBITDA, porównując z uśrednionym zyskiem w odpowiednich okresach w latach 2018 – 2010 w wysokości 1 386 tys. zł EBIT oraz 1 910 tys. zł EBITDA stanowi niewielki spadek.
Szacunkowy jednostkowy wynik netto osiągnięty w pierwszych trzech kwartałach 2021 to zysk w wysokości 488 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionego jednostkowego zysku netto w latach 2018 – 2020 w wysokości 1 364 tys. zł stanowi wyraźną różnicę.
Na uwagę zasługuje fakt, iż w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku udało się zacznie poprawić wyniki w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego pod względem przychodów, a najbardziej pod względem wyniku EBIT- wzrost o 4 711% oraz EBITDA wzrost o 304%.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-15 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2021-11-15 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu