Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach ( Emitent ) informuje, że w dniu 6 listopada 2021 r. Spółka powzięła informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 5 listopada 2021 roku wpisu połączenia Emitenta ze spółką zależną Regionalne Centrum Innowacji I Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach (Spółka Przejmowana) pod nr KRS 0000441542.

Połączenie Emitenta ze Spółką Przejmowaną zostało dokonane w trybie art. 492 par 2, art. 506, art. 516 par 1, 5, 6 K.S.H. przez przeniesienie całego majątku spółki Regionalne Centrum Innowacji I Transferu Technologii Sp. z.o.o. (Spółka Przejmowana) na spółkę Zakład Budowy Maszyn
„ZREMB- CHOJNICE” S.A. (Spółka Przejmującą) zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2021r.

Z uwagi na fakt, że Emitent jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie odbyło się bez podwyższania kapitału zakładowego oraz bez zmiany statutu Emitenta, a ponadto połączenie zostało dokonane w trybie uproszczonym na podstawie art. 516 § 5§ 6 KSH z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla spółek publicznych.

Z dniem połączenia ze Spółką Przejmowaną, Emitent wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-08 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2021-11-08 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu