Podstawa prawna:n Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne


Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 5 listopada 2021 roku otrzymał podpisany List Intencyjny ze spółką prowadzącą działalność inżynieryjną na rynku międzynarodowym z siedzibą w Polsce („Strona Zamawiająca”). Strona Zamawiająca wyraziła wolę współpracy polegającej na dokonywaniu zamówień u Emitenta asortymentu w postaci konstrukcji stalowych, niezbędnego do realizacji obecnych i planowanych przez nią projektów. W ramach przedmiotowej współpracy określonej w liście intencyjnym, Strona Zamawiająca jest zainteresowana osiągnięciem obrotu z Emitentem na poziomie 4.000.000,00 zł netto (słownie: cztery miliony złotych), wypracowanego w szacowanym okresie kolejnych 2-3 lat obrotowych.


Ponadto Strona Zamawiająca deklaruje, iż w przypadku pozyskania nowych projektów, gdzie pewne obszary będą możliwe do realizacji przez Emitenta, będzie w pierwszej kolejności zwracać się do Spółki z propozycja współpracy w tym zakresie. Dodatkowo Emitentowi będzie przysługiwać możliwość zaproponowania tzw. opcji „last call” tj. pierwszeństwa przy wyborze ofert wykonawczych przez Stronę Zamawiającą.


List intencyjny nie stanowi umowy zobowiązującej, a wyraża jedynie wolę rozpoczęcia negocjacji dotyczących zawarcia umowy w zakresie i na warunkach w nim zakreślonych. Strony deklarują, że szczegółowy zakres praw i obowiązków dotyczący ewentualnej współpracy będzie przedmiotem ewentualnej odrębnej umowy.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-05 Krzysztof Kosiorek -Sobolewski Prezes Zarządu
2021-11-05 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu